Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/16

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/16

  • 9. 4. 2024

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3.
4. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (2. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)      
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - situační zpráva k Projektu zajištění správy a provozu vodohospodářské infrastruktury na území statutárního města Brna po roce 2025 – varianta in house na zelené louce
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. Projekt "Paracentrum Fénix" – návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci; návrh zástavní smlouvy; návrh rozpočtového opatření
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. Návrh prodeje pozemku p.č. 1290 v k.ú. Horní Heršpice a zřízení služebnosti
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85. Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 1/16 k pozemku p.č. 2087/8,  v k.ú. Bystrc pro stavbu „Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy“  
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Starý Lískovec, pozemek p.č. 2455/1  v k.ú. Starý Lískovec
118. Návrh odnětí svěřeného majetku města městské části Brno-Starý Lískovec, pozemek p.č. 2484/4 v k.ú. Starý Lískovec
119.
120.
121.
122. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury „H9 centrum – rekonstrukce a přístavba polyfunkčního objektu – Heršpická 9, etapa 3+4“
123.
124.
125.
126.
127.
128. Změna ÚPmB – B343_POR_1_22 - způsob a výsledky zohlednění zájmu městské části na základě vyhodnocení uplatněné nesouhlasné připomínky
129.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Zobrazit všechny body