Magistrát města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátorka.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorkou a jejími náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do 5 úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

SCHÉMA ŘÍZENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

SCHÉMA ŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
 

SAMOSPRÁVA MĚSTA

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Vedení Magistrátu města Brna

Úsek tajemníka

1. Úsek 

2. Úsek

3. Úsek

4. Úsek

Městská policie Brno (MP)