Magistrát města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátorka.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorkou a jejími náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do pěti úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Legenda přímé řízení působnost na samostatný útvar spolupráce předseda Kontrolního výboru ZMB předsedkyně Finančního výboru ZMB předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny ZMB Bytový odbor 3. úsek Odbor správy majetku Majetkový odbor Odbor územního a stavebního řízení Živnostenský úřad města Brna Odbor životního prostředí 2. úsek Odbor územního plánování a rozvoje Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odbor participace Kancelář marketingu a cestovního ruchu Odbor zdraví 1. úsek Odbor sportu Odbor školství a mládeže Odbor sociální péče Odbor kultury Odbor památkové péče Organizační odbor Úsek tajemníka Odbor vnitřních věcí Odbor obrany Odbor zahraničních vztahů Odbor správních činností Odbor rozpočtu Archiv města Brna Tiskové středisko Personální oddělení tajemník MMB Městská policie Brno (orgán města) Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátorky města Brna Primátorka města Brna SCHÉMA ŘÍZENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Odbor investiční 4. úsek Odbor implementace evropských fondů Odbor dopravy Odbor přestupků v dopravě Odbor registru vozidel a řidičů Odbor městské informatiky Oddělení městské energetiky

SCHÉMA ŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Úsek tajemníka 1. úsek 2. úsek 3. úsek 4. úsek náměstek primátorky Odbor životního prostředí Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Odbor zdraví náměstkyně primátorky Bytový odbor Odbor správy majetku 1. náměstek primátorky Odbor investiční Odbor implementace evropských fondů Primátorka města Brna Kancelář primátorky města Brna Odbor kultury Odbor památkové péče Odbor obrany Odbor zahraničních vztahů Odbor rozpočtu Odbor interního auditu a kontroly Městská policie Brno (orgán města) člen RMB pro dopravu a správu městských účastí Odbor dopravy člen RMB pro sport a informační technologie Odbor sportu Odbor městské informatiky člen RMB pro územní plánování Odbor územního plánování a rozvoje člen RMB pro majetek Majetkový odbor Živnostenský úřad města Brna člen RMB pro školství Odbor školství a mládeže člen RMB pro participaci Odbor participace členka ZMB pro oblast marketingu a PR Kancelář marketingu a cestovního ruchu členka ZMB pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Odbor strategického rozvoje a spolupráce předseda Kontrolního výboru ZMB náměstek primátorky Odbor sociální péče Oddělení městské energetiky předsedkyně Finančního výboru ZMB předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny ZMB členka ZMB pro plnění úkolů v oblasti zdravotnictví Odbor zdraví členka ZMB pro plnění úkolů v oblasti cestovního ruchu Kancelář marketingu a cestovního ruchu člen ZMB pro plnění úkolů v oblasti strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a ITI Odbor strategického rozvoje a spolupráce

SAMOSPRÁVA MĚSTA

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Vedení Magistrátu města Brna

Úsek tajemníka

1. úsek 

2. úsek

3. úsek

4. úsek

Městská policie Brno (MP)