Magistrát města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátorka.

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je jedenáctičlenná Rada města Brna v čele s primátorkou a jejími náměstky. Nadřízeným všech pracovníků Magistrátu města Brna je tajemník MMB, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení Magistrátu města Brna je rozděleno do pěti úseků. Vedoucí úseků řídí přidělené odbory.

Legenda přímé řízení působnost na samostatný útvar spolupráce předseda Kontrolního výboru ZMB předsedkyně Finančního výboru ZMB předseda Výboru pro národnostní menšiny ZMB Bytový odbor 3. úsek Odbor správy majetku Majetkový odbor Odbor územního a stavebního řízení Živnostenský úřad města Brna Odbor životního prostředí 2. úsek Odbor územního plánování a rozvoje Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odbor participace Kancelář marketingu a cestovního ruchu Odbor zdraví 1. úsek Odbor sportu Odbor školství a mládeže Odbor sociální péče Odbor kultury Odbor památkové péče Organizační odbor Úsek tajemníka Odbor vnitřních věcí Odbor obrany Odbor zahraničních vztahů Odbor správních činností Odbor rozpočtu Archiv města Brna Tiskové středisko Personální oddělení tajemník MMB Městská policie Brno (orgán města) Odbor interního auditu a kontroly Kancelář primátorky města Brna Primátorka města Brna SCHÉMA ŘÍZENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Odbor investiční 4. úsek Odbor implementace evropských fondů Odbor dopravy Odbor přestupků v dopravě Odbor registru vozidel a řidičů Odbor městské informatiky Oddělení městské energetiky

SAMOSPRÁVA MĚSTA

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Vedení Magistrátu města Brna

Úsek tajemníka

1. úsek 

2. úsek

3. úsek

4. úsek

Městská policie Brno (MP)