Odbor zdraví (OZ)

Odbor zdraví (OZ)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Organizuje (spolu s dalšími partnery) projekty a kampaně na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel města.
  • Je odborným garantem tvorby a realizace strategie „Plán zdraví města Brna 2018–2030“.
  • Plní úkoly spojené s řešením mimořádných událostí v případě živelních pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo majetek.
  • Sdílí zkušenosti a know-how v oblasti podpory zdraví a udržitelného rozvoje se zástupci Zdravých měst, Jihomoravským krajem a odbornými a participujícími subjekty v regionu i v České republice.
  • Zapojuje se do mezinárodních sítí a projektů zaměřených na podporu zdraví a udržitelný rozvoj, spolupracuje se Světovou zdravotní organizací a zahraničními partnery a zabezpečuje propagaci a publicitu mezinárodního projektu Brno–Zdravé město.
  • Vykonává agendy zřizovatelských funkcí a metodicky usměrňuje a kontroluje činnost příspěvkových organizací zřízených městem v působnosti odboru.
  • Provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem města u zdravotnických organizací, jejichž zřizovatelem je město, nebo u právnických a fyzických osob, které využívají majetek města k zajištění zdravotnických služeb.

Seznam podřízených útvarů