Odbor památkové péče (OPP)

Odbor památkové péče (OPP)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče podle zákona o státní památkové péči ve správním obvodu statutárního města Brna.
  • Vyjadřuje se (Ministerstvu kultury) k prohlašování a ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
  • Připravuje a realizuje prohlášení ochranných pásem kulturních památek a památkově chráněných území (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem).
  • Provádí památkovou kontrolu a dohled, ukládá opatření k zajištění péče o kulturní památky či k odstranění závad.
  • Vede sankční a přestupková řízení při porušování zákona o státní památkové péči a ukládá pokuty.
  • Přijímá žádosti a zpracovává agendu spojenou s poskytováním neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturních památek z rozpočtu města.
  • Zajišťuje alokaci finančních prostředků státních dotací přidělených městu Brnu z programů Ministerstva kultury.

Seznam podřízených útvarů