Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ)

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování a obecního stavebního úřadu dle stavebního zákona, vodního zákona a zákona o pozemních komunikacích.
 • Pořizuje (informace na Portále územního plánování města Brna):
  • územní plán a regulační plány pro území města a jejich změny,
  • územní studie,
  • územně analytické podklady a jejich aktualizace.
 • Vydává:
  • koordinovaná vyjádření a koordinovaná závazná stanoviska.
 • Poskytuje konzultace v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
 • Provádí kontrolní činnost ve věcech stavebního řádu.
 • Vykonává působnost vyvlastňovacího úřadu dle zákona o vyvlastnění v působnosti města.

Upozornění:

Podání žádostí (včetně součástí žádostí) o úkony stavebního úřadu se provádí pouze písemně na stanoveném formuláři dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dostupné na mmr.cz), a to:

 • elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka  

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky, kdy takto podaná žádost se považuje za podání učiněné v listinné podobě

 • v listinné podobě osobně prostřednictvím podatelny  

 • v listinné podobě poštou. 

Seznam podřízených útvarů