Odbor investiční (OI)

Odbor investiční (OI)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Plní funkci investora, připravuje, realizuje a koordinuje investiční výstavbu města.
  • Zajišťuje financování investiční výstavby v souladu s rozpočtem města a uzavřenými smluvními vztahy.
  • Administruje zadávání veřejných zakázek na investiční akce, u nichž vykonává funkci investora.
  • Provádí ucelený výkon veškerých odborných činností v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a podzemí v majetku města v oblasti působnosti odboru. 
  • Zabezpečuje agendu zřizování věcných břemen k pozemkům dotčeným stavbami technických sítí v oblasti působnosti odboru.
  • Koordinuje výkopové práce na veřejných prostranstvích na území města, vydává koordinační harmonogramy výkopových prací, vede centrální databázi koordinace.
  • Jedná se stavebníky o uzavření smluv o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury v souladu se "Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna".
  • Zajišťuje agendu využití předkupních práv dle stavebního zákona k pozemkům dotčeným plánovanými veřejně prospěšnými stavbami města.

Seznam podřízených útvarů