Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/13

Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z9/13

  • 12. 12. 2023

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB)  
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)  
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)  
4. Volba členky/člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna 
5.
6.
7.
8.
9.
10. Návrh aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97. Návrh směny pozemku p.č. 5864/2 za pozemek p.č. 5811/1 a návrh na zřízení služebnosti k pozemku p.č. 5864/2, vše v k.ú. Židenice
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106. Návrh na uzavření dohody o narovnání - smírné vyřešení soudních sporů se společností KOREKT REAL s.r.o.
107. Návrh Smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury "Nová Zbrojovka - objekt B"
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
Zobrazit všechny body