Zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z8/34

7. 12. 2021

Materiály k zasedání

1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. Dotazy, připomínky a podněty občanů (v 8.30 hod.)   
3. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB  (dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) (1. bod 2. dne jednání, v případě jednodenního zasedání poslední bod jednání)   
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Návrh Dodatku č. 29 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna
17.
18.
19.
20. Memorandum o spolupráci na činnost hokejové akademie
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Olympic Festival s.r.o. na uspořádání zimního Olympijského festivalu ve městě Brně v roce 2022  
47.
48. Návrh smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace Mendelově univerzitě v Brně na projekt "Oslavy 200 let od narození Gregora Johanna Mendela pořádané Mendelovou univerzitou v Brně" - návrh rozpočtového opatření
49.
50.
51.
52. Návrh na změnu účelu použití účelového neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Informativní zpráva - Podání adresovaná Zastupitelstvu města Brna
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Zobrazit všechny body
7. 12. 2021 08:00 v zasedací síni Nové radnice, Dominikánské náměstí č. 1, Brno