Česky CZEnglish EN

Odbor dopravy (OD)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyKoncepční dokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno
Zvonařka 92/5, Trnitá, 602 00 Brno (pracoviště pro výdej parkovacích oprávnění)

 • Zabezpečuje v souladu se záměry rozvoje města a zásadami ochrany a tvorby životního prostředí údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje přípravnou část investičního procesu pro investice na úseku dopravních staveb, zpracování a projednání Investičních záměrů dopravních staveb ve volených orgánech města. 
 • Zabezpečuje organizaci individuální dopravy a v souladu s urbanistickými záměry provoz, rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území města.
 • Zajišťuje úkoly spojené s funkcí zakladatele u kapitálových společností v působnosti odboru a zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích s těmito společnostmi (Dopravní podnik města Brna a. s., Brněnské komunikace a. s., KORDIS JMK, a. s.). 
 • Vydává závazná stanoviska k návrhům uzavírek a objížděk místních komunikací.
 • Zajišťuje komplexně správní agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti: 
  - Silničního hospodářství       
  - Dopravního úřadu               
  - Drážního správního úřadu           
  - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a povolování výjimek z ní
  - Stanic měření emisí

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruIng. Martin Račanskýracansky.martin(zavinac)brno.cz542 174 200542 174 211
 Sekretariát, podatelnaDana Hercegováhercegova.dana(zavinac)brno.cz542 174 201542 174 211

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 13:00
 • Středa: 8:00 – 13:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení a referáty Odboru dopravy

 

Referát ekonomický
 • Zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti, zejména ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU.

Oddělení majetkové a právní

 • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně – orgány městských částí na úseku zákona o pozemních komunikacích.
 • Projednává přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství dle zákona o přestupcích a správní delikty a přestupky na úseku silniční dopravy.
Referát právních služeb
 • Zajišťuje přípravu, zpracování a revize smluv, odborných právních stanovisek, obecně závazných vyhlášek a jiných právně významných dokumentů potřebných pro činnost Odboru dopravy v rámci samostatné působnosti.
 • Podílí se na zpracovávání materiálů projednávaných v Radě města Brna, jejích komisích, v Zastupitelstvu města Brna a jeho výborech.
 • Zajišťuje právní zastoupení statutárního města Brna v soudních a jiných řízeních v působnosti Odboru dopravy.
 • Zajišťuje právní pomoc spolupracovníkům s jimi vykonávanou agendou prováděnou v rámci samostatné působnosti.

Referát majetkových služeb a dispozic s majetkem
 • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města a s tím navazující agendu k tzv. „vyvlastnění“, spočívající v přípravě podkladů pro následná správní a soudní řízení.
 • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
 • Vydává vyjádření k prodeji a směnám pozemků, včetně vyjádření ke svěření pozemků zastavěných pozemními komunikacemi a drahami.
 • Zajišťuje podklady pro majetkoprávní vypořádání u staveb pozemních komunikací a drah realizovaných a v minulosti nevypořádaných.

 Oddělení pozemních komunikací

 • Zajišťuje komplexně agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti působnosti silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.
 • Navrhuje jednotlivé akce i technologie a spolupracuje při sestavování ročních i dlouhodobých návrhů plánů výstavby, rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav komunikací, mostů, podchodů a dalších objektů na místních komunikacích.
 • Vydává stanoviska k návrhu uzavírek a objížděk místních komunikací, nad kterými vykonávají státní správu silniční správní úřady ÚMČ.
 • Zabezpečuje realizaci činností při správě, evidenci (pasport komunikací) a údržbě sítě pozemních komunikací a jejich příslušenství na území města.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Vyjadřuje se ke všem stavebním činnostem, ve vazbě na místní komunikace, z hlediska organizace dopravy ve městě.

Důležité dokumenty:

Informace o správě místních komunikací dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení dopravního a drážního správního úřadu

Základní činnosti

Informace dopravního úřadu – taxislužby by měly být vidět až po rozkliku tak, jak je to u všech ostatních položek. Samozřejmě jen pokud zůstane zachována zkratka www.brno.cz/taxi .

Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy

 • Zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města zejména z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové, nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické).
 • Sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření.
 • Zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dopravních staveb.
 • Rozhoduje o organizaci statické dopravy, funkčního využití ploch v souvislosti s řešením zásobování a parkování, navrhuje a připravuje řešení systému rezidentního parkování, realizace záchytných parkovišť, zóny 30 apod.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu, zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.
Referát realizace projektů
 • Průběžně zpracovává, vyhodnocuje a aktualizuje naplňování Dopravní politiky městaPlánu udržitelné městské mobility pro město Brno: BrnoInMotion.
 • Zajišťuje koncepci telematiky v dopravě, projednává koncepci s ostatními subjekty v rámci Brněnského regionu (MD ČR, ŘSD ČR, OD JMK).
 • Sleduje vývoj dopravní nehodovosti na území města, vyhodnocuje ji a navrhuje opatření a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 • Zajišťuje zpracování komunikační a propagační strategie města pro projekty v oblasti mobility, připravuje a realizuje osvětové kampaně, zajišťuje realizace Evropského týdne mobility.
Referát rozvoje dopravních systémů
 • Zajišťuje a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb; zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města v návaznosti na Územní plán města Brna, podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické).
 • Zajišťuje rozpracovávání střednědobých a krátkodobých plánů a organizaci dopravy, vznáší požadavky na projednání změn Územního plánu města Brna souvisejících se změnami v jednotlivých dopravních systémech dle změn v území.
 • Zajišťuje souhrnné práce při přípravě a realizaci cyklistické dopravy na celém území města a spolupracuje v rámci regionu, systému bikesharing apod.
 • Vyjadřuje se k dispozicím s majetkem města a investičním záměrům města i soukromých investorů z pohledu koncepce dopravy, zajišťuje zpracování přípravné části investičního procesu v oblasti dopravních staveb, spolupracuje na zpracování a projednání IZ dopravních staveb na území města ve volených orgánech města.

Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění

 • Od 30. července 2018 je otevřeno kontaktní pracoviště v ulici Zvonařka 5 (Zvonařka 92/5 Trnitá, 602 00 Brno).

  Úřední hodiny

  PO

  8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

  ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  8:00 – 12:00 (jen elektronicky objednaní )
 • Pracoviště vydává parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty a povolení vjezdů do nejužšího centra města Brna.
 • Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.parkovanivbrne.cz  .

Formuláře:

Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

 • Zabezpečuje obnovu a případnou výměnu dopravních značek a dopravních zařízení, provozuschopnost světelné signalizace na křižovatkách.
 • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci na území města Brna.
 • Eviduje umístění místní a přechodné úpravy provozu a zařízení pro provozní informace na účelových komunikacích na území města Brna, které není veřejně přístupná na základě oznámení jejím vlastníkem.
 • Nařizuje odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace na účelových komunikacích na území města Brna, které nejsou veřejně přístupné, není-li splněna podmínka bezpečnosti.
 • Povoluje výjimky z místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území města Brna.
 • Povoluje nadrozměrnou přepravu v rámci působnosti silničního správního úřadu na území města Brna.
 • Povoluje zvláštní užívání komunikací na silnicích II. a III. tříd a vybraných místních komunikací (ZKS-základní komunikační systém města) při zřizování vyhrazených parkovacích stání.

Další informace a formuláře k

Referát místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Referát přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Odkazy

Veřejná doprava

Vyhledání spojení

Služby spojené s veřejnou dopravou v Brně

Pozemní komunikace

Uzavírky a objížďky

Významné dopravní stavby


Různé


 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 22.10.2020 13:36
 • Datum poslední aktualizace: 22.10.2020 13:36
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design