Česky CZEnglish EN

Odbor dopravy (OD)

    Kontakty             OdděleníZákladní činnosti a odkazyKoncepční dokumenty

Kounicova 67, 601 67 Brno
Zvonařka 92/5, Trnitá, 602 00 Brno (pracoviště pro výdej parkovacích a vjezdových oprávnění)

 • Zabezpečuje v souladu se záměry rozvoje města správu a rozvoj pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje přípravnou část investičního procesu pro investice na úseku dopravních staveb a zpracování a projednání investičních záměrů dopravních staveb ve volených orgánech města. 
 • Zabezpečuje organizaci individuální dopravy a v souladu s urbanistickými záměry provoz, rozvoj a modernizaci městské hromadné dopravy na území města.
 • Zajišťuje komplexně správní agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti: 
 • - Silničního hospodářství (povolování zvláštního užívání komunikací, uzavírek a objížděk, spolupráce na  odstraňování vraků, posuzování umístění reklamních zařízení v blízkosti komunikací, vyjadřování ke   stavbám z hlediska provozu na komunikacích, a to na silnicích II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích s provozem MHD, řešení přestupků v oblasti pozemních komunikací)      
  - Dopravního úřadu               
  - Drážního správního úřadu           
  - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a povolování výjimek z ní
  - Stanic měření emisí
 • Vydává závazná stanoviska k návrhům uzavírek a objížděk místních komunikací.
 • Zajišťuje úkoly spojené s funkcí zakladatele u kapitálových společností v působnosti odboru a zajišťuje činnosti vyplývající ze zastoupení města ve smluvních vztazích s těmito společnostmi (Dopravní podnik města Brna, a. s., Brněnské komunikace a. s., KORDIS JMK, a. s.).      

Upozornění: Řidičské průkazy a změny v registru vozidel (vydávání registračních značek, převody vozidel) vyřizuje Odbor dopravněsprávních činností

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
 Vedoucí odboruIng. Bc. Pavel Pospíšekpospisek.pavel(zavinac)brno.cz542 174 200
 Sekretariát, podatelnaDana Hercegováhercegova.dana(zavinac)brno.cz542 174 201

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Oddělení a referáty Odboru dopravy

 

Referát ekonomický
 • Hospodaří se svěřenými finančními prostředky.
 • Zajišťuje podklady pro sestavení rozpočtu města na úseku dopravy.
 • Zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti, zejména ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU.

Oddělení majetkové a právní

 • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města.
 • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
 • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně – orgány městských částí na úseku zákona o pozemních komunikacích.
 • Projednává přestupky na úseku dopravy, silničního hospodářství a silniční dopravy.
Referát právních služeb
 • Zajišťuje přípravu, zpracování a revize smluv, odborných právních stanovisek, obecně závazných vyhlášek a jiných právně významných dokumentů potřebných pro činnost Odboru dopravy v rámci samostatné působnosti.
 • Podílí se na zpracovávání materiálů projednávaných v Radě města Brna, jejích komisích, v Zastupitelstvu města Brna a jeho výborech.
 • Zajišťuje právní zastoupení statutárního města Brna v soudních a jiných řízeních v působnosti Odboru dopravy.
 • Zajišťuje právní pomoc spolupracovníkům s jimi vykonávanou agendou prováděnou v rámci samostatné působnosti.
Referát majetkových služeb a dispozic s majetkem
 • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města a na navazující agendu k tzv. „vyvlastnění“, spočívající v přípravě podkladů pro následná správní a soudní řízení.
 • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
 • Vydává vyjádření k prodeji a směnám pozemků, včetně vyjádření ke svěření pozemků zastavěných pozemními komunikacemi a drahami.
 • Zajišťuje podklady pro majetkoprávní vypořádání u staveb pozemních komunikací a drah realizovaných a v minulosti nevypořádaných.

 Oddělení pozemních komunikací

 • Zajišťuje komplexně agendu silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a vybrané místní komunikace základního komunikačního systému (zpravidla s provozem MHD, tzv. ZKS) na území města Brna.
 • Uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
 • Zabezpečuje realizaci činností při správě, evidenci (pasport komunikací) a údržbě sítě pozemních komunikací a jejich příslušenství na území města.
 • Vyjadřuje se ke všem stavebním činnostem, ve vazbě na místní komunikace, z hlediska organizace dopravy ve městě.
 • Navrhuje jednotlivé akce i technologie a spolupracuje při sestavování ročních i dlouhodobých návrhů plánů výstavby, rozsáhlejších rekonstrukcí a oprav komunikací, mostů, podchodů a dalších objektů na místních komunikacích.
 • Vydává stanoviska k návrhu uzavírek a objížděk místních komunikací, nad kterými vykonávají státní správu silniční správní úřady ÚMČ.

Informace o správě místních komunikací dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Formuláře žádostí (zvláštní užívání komunikace, uzavírky, připojení, ohlášení stavby komunikace ad.)

Oddělení dopravního a drážního správního úřadu

 •  Zajišťuje komplexně agendu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti působnosti dopravního úřadu, drážního správního úřadu a stanic měření emisí.
 •  Zajišťuje koordinaci Integrovaného dopravního systému veřejné přepravy osob.
 •  Předkládá orgánům města ke schválení tarif a plán dopravní obsluhy města veřejnou hromadnou dopravou.
 • Vydává úřední povolení k provozování a licence dráhy, schvaluje jízdní řády a umístění zastávek, vydává průkazy způsobilosti k řízení vozidla na speciální, tramvajové a trolejbusové dráze v působnosti města.
 • Rozhoduje o udělení licence pro městskou autobusovou dopravu a schvaluje jízdní řády.
 • Vydává povolení k provozování stanice měření emisí a vykonává nad nimi státní odborný dozor.
 • Uděluje oprávnění řidičů taxislužby, vydává průkazy řidičů taxislužby, zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby, vykonává státní odborný dozor na úseku taxislužby zaměřený na dodržování zákona o silniční dopravě a projednává přestupky na úseku taxislužby

Referát TAXI

Dopravní úřad a drážní správní úřad

Stanice měření emisí

Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy

 • Zajišťuje zpracování koncepce rozvoje jednotlivých dopravních systémů města v návaznosti na Územní plán města Brna a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb, zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města zejména z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové, nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické).
 • Sleduje soustavně a prověřuje návrhy jednotlivých dopravních systémů města a jejich úpravy dle změn vyvolaných vývojem v území, demografickými změnami, růstem motorizace a podle změn v poptávce po hromadné dopravě, změnami chování obyvatel a dopadů regionální dopravy na území města a navrhuje opatření.
 • Zajišťuje zpracování investičních záměrů na dopravní stavby na území města Brna a spolupracuje s Odborem investičním a dalšími dotčenými odbory na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace dopravních staveb.
 • Rozhoduje o organizaci statické dopravy, funkčního využití ploch v souvislosti s řešením zásobování a parkování, navrhuje a připravuje řešení systému rezidentního parkování, realizace záchytných parkovišť, zóny 30 apod.
 • Spolupracuje s odbornými pracovišti v ČR i v zahraničí v oblasti dopravy při tvorbě koncepce jednotlivých dopravních systémů města k regionu a státu, zajišťuje odbornou garanci a spolupráci v mezinárodních a evropských rozvojových projektech.
Referát realizace projektů
 • Průběžně zpracovává, vyhodnocuje a aktualizuje naplňování Dopravní politiky městaPlánu udržitelné městské mobility pro město Brno: BrnoInMotion.
 • Zajišťuje koncepci telematiky v dopravě, projednává koncepci s ostatními subjekty v rámci Brněnského regionu (MD ČR, ŘSD ČR, OD JMK).
 • Sleduje vývoj dopravní nehodovosti na území města, vyhodnocuje ji a navrhuje opatření a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 • Zajišťuje zpracování komunikační a propagační strategie města pro projekty v oblasti mobility, připravuje a realizuje osvětové kampaně, zajišťuje realizace Evropského týdne mobility.
Referát rozvoje dopravních systémů
 • Zajišťuje a zpracovává koncepci realizace dopravních staveb; zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury města v návaznosti na Územní plán města Brna, podílí se na zpracování programu rozvoje města i jeho aktualizaci z pohledu koncepce dopravy (silniční, železniční, letecké, kolejové a nekolejové MHD, cyklistické, pěší a statické).
 • Zajišťuje rozpracovávání střednědobých a krátkodobých plánů a organizaci dopravy, vznáší požadavky na projednání změn Územního plánu města Brna souvisejících se změnami v jednotlivých dopravních systémech dle změn v území.
 • Zajišťuje souhrnné práce při přípravě a realizaci cyklistické dopravy na celém území města a spolupracuje v rámci regionu, systému bikesharing apod.
 • Vyjadřuje se k dispozicím s majetkem města a investičním záměrům města i soukromých investorů z pohledu koncepce dopravy, zajišťuje zpracování přípravné části investičního procesu v oblasti dopravních staveb, spolupracuje na zpracování a projednání IZ dopravních staveb na území města ve volených orgánech města.

Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění

 • Kontaktní pracoviště v ulici Zvonařka 5 (Zvonařka 92/5 Trnitá, 602 00 Brno).
 • Úřední hodiny

  PO

  8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

  ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Pracoviště vydává parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty a povolení vjezdů do nejužšího centra města Brna.
 • Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách www.parkovanivbrne.cz
 • Formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele a další dokumenty najdete zde: www.parkovanivbrne.cz/dokumenty.

Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích na území města Brna.
 • Zabezpečuje obnovu a případnou výměnu dopravních značek a dopravních zařízení, provozuschopnost světelné signalizace na křižovatkách.
 • Povoluje výjimky z místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území města Brna.
 • Povoluje nadrozměrnou přepravu v rámci působnosti silničního správního úřadu na území města Brna.
 • Povoluje zvláštní užívání komunikací na silnicích II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích základního komunikačního systému (zpravidla s provozem MHD, tzv. ZKS) při zřizování vyhrazených parkovacích stání.
Vyhrazená parkovací stání
Výjimky z místní úpravy provozu mimo centrální část města
Povolování nadrozměrných přeprav
Referát místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci na území města Brna.
 • Zabezpečuje obnovu a případnou výměnu dopravních značek a dopravních zařízení, provozuschopnost světelné signalizace na křižovatkách.
Referát přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci na území města Brna.
 • Řeší organizaci dopravy v jednotlivých částech města při činnostech, které vyžadují přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zabezpečuje zpracování projektové dokumentace

Odkazy

Doporučené aplikace 

 • ParkSimply Brno – elektronická platba parkovného v placených zónách města
 • Mobilní aplikace DPMB – schémata linek MHD v Brně, vyhledání spojení, mimořádné události a změny v MHD
 • IDS JMK Poseidon – informace pro cestování hromadnou dopravou po jižní Moravě, nákup jízdenek, vyhledání spojení, reálná zpoždění, aktuální poloha vozidel a situace v dopravě.
 • Bloková čištění v Brně – upozornění na termíny blokového čištění v brněnských ulicích.
 • Brňáci pro Brno – hlášení lokálních závad na komunikacích, dopravním značení, chodnících, veřejném osvětlení a zeleni.

Veřejná doprava

Vyhledání spojení

Služby spojené s veřejnou dopravou v Brně

Pozemní komunikace

Uzavírky a objížďky

Významné dopravní stavby

Dotace v oblasti dopravy

Různé

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 05.01.2022 08:29
 • Datum poslední aktualizace: 05.01.2022 08:29
 • Odpovědný útvar: Odbor dopravy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design