Povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci základního komunikačního systému města nebo k silnici II. nebo III. třídy

Popis

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo na ně připojovat sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů na základě rozhodnutí o povolení vydaného silničním správním úřadem.

Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení. V případě společného územního a stavebního řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu.


Co je nutné doložit

Vyplněný formulář žádosti o povolení připojení, kde musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
 • označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katastrální území,
 • účel využívání připojované nemovitosti,
 • předpokládaná intenzita dopravy a druh vozidel,
 • předpokládaný termín realizace,
 • jméno a příjmení a kontaktní údaje zodpovědné osoby.

Dále je třeba doložit:

 • technickou dokumentaci připojení s patrnými parametry připojení (se zakreslením rozhledových poměrů a vlečných křivek),
 • stanovisko správce silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace (pokud žadatel stanovisko nepředloží, úřad si ho od správce komunikace vyžádá),
 • závazné stanovisko Policie ČR si vyžádá úřad. 

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k silnici II. nebo III. třídy nebo k místní komunikaci základního komunikačního systému města rozhoduje Oddělení pozemních komunikací, Odbor dopravy, Kounicova 67, na základě písemné žádosti.

Žádost o povolení připojení lze podat:

 • osobně na Odboru dopravy, Oddělení pozemních komunikací, Kounicova 67, dv. 322, 325, 327a, 327b a 327c v úředních hodinách:

pondělí   8.00–17.00

středa    8.00–17.00

pátek     8.00–12.00

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věci je oprávněn jednat vlastník připojované komunikace či nemovitosti, v případě jeho zastupování musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu.


Poplatky

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500 Kč (lze uhradit hotovostně nebo platební kartou na pokladně ODSČ Kounicova 67, složenkou nebo převodem z účtu).


Opravné prostředky

Opravným prostředkem je odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na Magistrát města Brna, Odbor dopravy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno


Sankce

Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení na komunikaci je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč.


Legislativa

 • § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • § 11, 12 a 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno