Povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k místní komunikaci základního komunikačního systému města nebo k silnici II. nebo III. třídy

Popis

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo na ně připojovat sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů na základě rozhodnutí o povolení vydaného silničním správním úřadem.

Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení. V případě společného územního a stavebního řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem dotčeného orgánu.


Co je nutné doložit

Vyplněný formulář žádosti o povolení připojení, kde musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
 • označení připojované nemovitosti – parcelní číslo a katastrální území,
 • účel využívání připojované nemovitosti,
 • předpokládaná intenzita dopravy a druh vozidel,
 • předpokládaný termín realizace,
 • jméno a příjmení a kontaktní údaje zodpovědné osoby.

Dále je třeba doložit:

 • technickou dokumentaci připojení s patrnými parametry připojení (se zakreslením rozhledových poměrů a vlečných křivek),
 • stanovisko správce silnice II. nebo III. třídy nebo místní komunikace (pokud žadatel stanovisko nepředloží, úřad si ho od správce komunikace vyžádá),
 • závazné stanovisko Policie ČR si vyžádá úřad. 

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k silnici II. nebo III. třídy nebo k místní komunikaci základního komunikačního systému města rozhoduje Oddělení pozemních komunikací, Odbor dopravy, Kounicova 67, na základě písemné žádosti.

Žádost o povolení připojení lze podat:

 • osobně na Odboru dopravy, Oddělení pozemních komunikací, Kounicova 67, dv. 322, 325, 327a, 327b a 327c v úředních hodinách:

pondělí   8.00–17.00

středa    8.00–17.00

pátek     8.00–12.00

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věci je oprávněn jednat vlastník připojované komunikace či nemovitosti, v případě jeho zastupování musí být doloženo zplnomocnění k tomuto úkonu.


Poplatky

Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500 Kč (lze uhradit hotovostně nebo platební kartou na pokladně ODSČ Kounicova 67, složenkou nebo převodem z účtu).


Opravné prostředky

Opravným prostředkem je odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na Magistrát města Brna, Odbor dopravy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno


Sankce

Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení na komunikaci je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 300 000 Kč.


Legislativa

– § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

– § 11, 12 a 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno