Informace o správě místních komunikací dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Rady města Brna č. R2/122 a R2/133 a pověření primátora města Brna č. j.  KP/223 ze dne 19. 2. 2001 je výkon správy místních komunikací ve statutárním městě Brně zajišťován prostřednictvím správce, kterým je společnost Brněnské komunikace a.s.

Identifikační údaje správce:
Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno-Štýřice
IČ: 60733098

Místní komunikace, jejichž správa je správcem vykonávána, vymezuje pasport místních komunikací.

Rozsah vykonávané správy je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a je určen mandátními smlouvami, uzavřenými mezi statutárním městem Brnem jako mandantem a Brněnskými komunikacemi a.s. jako mandatářem. Jedná se o následující činnosti:

 

 • vedení pasportu místních komunikací,
 • zajištění hlavních prohlídek místních komunikací, jejichž cílem je zjištění stavebně technického stavu komunikace, jejích součástí a příslušenství, 
 • zajištění mimořádných prohlídek místních komunikací při náhlém poškození vozovek  například dopravní nehodou, živelní pohromou nebo při výrazné změně dopravního zatížení v důsledku nařízení objížďky,
 • navrhování plánu údržby a oprav místních komunikací,
 • provádění údržby a oprav místních komunikací, jejichž cílem je odstranění závad ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství. Dle rozsahu a povahy prací se činnosti rozdělují na běžnou a souvislou údržbu a na opravy. Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, včetně ošetřování silniční vegetace, souvislá údržba zahrnuje zejména rozsáhlejší práce sloužící k zachování a k obnově původních vlastností komunikace obnovením či zlepšením proměnných parametrů její obrusné vrstvy, stavebními pracemi se v rámci opravy odstraňují vady, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství, popř. se zlepšuje kvalita stavby a zvyšuje bezpečnost provozu. Opravou dochází k obnově či zlepšení všech parametrů komunikace, popřípadě také ke zlepšení některých parametrů dalších součástí a příslušenství komunikace,
 • provádění údržby a oprav mostů místních komunikací, kdy údržbu mostů tvoří souhrn prací, kterými se mosty a jejich vybavení udržují v řádném technickém, bezpečném a sjízdném stavu, opravou mostu se stavebními pracemi odstraňují zjištěná poškození nebo vady,
 • posuzování přepravních tras z hlediska únosnosti vozovek, 
 • měření a vyhodnocení hluku na místních komunikacích,
 • spolupráce při určování technického řešení komunikačních staveb,
 • vyřizování a zajišťování procesu převodu místních komunikací soukromých investorů do majetku města,
 • realizace čištění vozovek na podzim a po zimě včetně investorské činnosti, součinnost s městskými částmi v rámci čištění komunikací,
 • zajištění správy svislého a vodorovného dopravního značení,
 • zajištění správy světelného signalizačního zařízení a centrálního řízení dopravy,
 • zajištění likvidace vraků a odtahy vozidel při blokovém čištění komunikací.