Povolení uzavírky místní komunikace základního komunikačního systému města nebo silnice II. nebo III. třídy

Popis

Provoz na silnicích a místních komunikacích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka.

O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad (Odbor dopravy MMB) na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. Žádost úřad projedná:

 • s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena,
 • s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
 • s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
 • s provozovatelem dráhy, je-li na komunikaci umístěna dráha (trolejbusová a tramvajová dráha, tedy s DPMB, a.s.),
 • s Policií ČR, pokud má být nařízena objížďka.

Co je nutné doložit

Vyplněný formulář žádosti o povolení uzavírky, kde musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
 • důvod uzavírky,
 • doba trvání uzavírky,
 • rozsah uzavírky,
 • návrh objížďky,
 • jméno a příjmení a kontaktní údaje zodpovědné osoby,
 • identifikační číslo právnické osoby (IČ).

Dále je třeba doložit:

 • u firem výpis z obchodního rejstříku, u ostatních číslo občanského průkazu,
 • stanovení přechodné úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB,
 • pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek veřejné dopravy, pak souhlas dotčeného dopravního úřadu, a je vhodné i stanovisko DPMB, a.s.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O povolení uzavírky místní komunikace základního komunikačního systému města nebo silnice II. nebo III. třídy rozhoduje Oddělení pozemních komunikací, Odbor dopravy, Kounicova 67, na základě písemné žádosti.

Žádost o povolení uzavírky lze podat:

 • osobně na Odboru dopravy, Oddělení pozemních komunikací, Kounicova 67, dveře 322, 325, 327a, 327b a 327c v úředních hodinách:

pondělí   8.00–17.00

středa    8.00–17.00

pátek     8.00–12.00

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Opravné prostředky

Opravným prostředkem je odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na Magistrát města Brna, Odbor dopravy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno. Odvolání nemá odkladný účinek.


Sankce

Nepovolená uzavírka a objížďka komunikace je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.


Legislativa

 • § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno