Cyklistická doprava v Brně

Podpora cyklistické dopravy společně se zvýšením bezpečnosti cyklistů v městském provozu pomáhá zlepšovat životní prostředí ve městech a následně přispívá k jejich oživení a vytváření lepších podmínek pro bydlení.

Nárůst motorové dopravy z posledních let s sebou přinesl přetížení existující komunikační sítě a s tím spojené zhoršení životního prostředí. Jízdní kolo by se mohlo stát jedním z řešení, je však třeba vytvořit optimální podmínky. Jízdní kolo může být použito především při realizování krátkých cest. Proto, aby bylo konkurenceschopné i při volbě dopravního prostředku na delší vzdálenosti, je nezbytné jeho začlenění do integrovaného dopravního systému. Cíl je tedy jasný, vybudovat síť ucelených tras, zajišťujících relativně rychlé a hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, a to nejenom rekreačních. Podle výsledků průzkumů v zemích evropského společenství tvoří cesty za prací kratší než 5 km více jak 50 % všech cest. A to je ideální vzdálenost pro jízdní kolo.

Na Odboru dopravy funguje Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, jejímž cílem je podpora cyklistické dopravy ve městě Brně, potažmo v Brněnské metropolitní oblasti, v návaznosti na naplňování vize Plánu udržitelné městské mobility, kterou se město zavázalo zvýšit podíl cyklistické dopravy. Pracovní skupina přijímá podněty od městských částí a od občanů a tyto projednává s cílem zajistit ucelenou síť cykloopatření napříč celým městem.

Statutární město Brno bylo přijato za řádného člena Asociace měst pro cyklisty v září roku 2013. Cílem asociace je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy a propojení těch, kteří se hlásí k její aktivní podpoře. V březnu roku 2019 se Asociace měst pro cyklisty transformovala na spolek Partnerství pro městskou mobilitu.

Historie

V Brně bylo s realizací cyklotras započato v roce 1992. Byl vybudován, respektive vyznačen první úsek Komín/Sokolovna – Bystrc přístaviště. Aby se předešlo chaotické výstavbě navzájem nepropojených úseků, byla následně zpracována studie cyklistických tras na území celého Brna. Výsledkem byla poměrně hustá síť cyklotras, která rovnoměrně pokrývala území celého města a jako celek byla v roce 1994 schválena jako směrná část územního plánu města Brna.V roce 2006 byla pořízena nová studie, která zmapovala stávající síť cyklokomunikací, která především prověřila nové možnosti jejich vedení. V roce 2010 byl dokončen Generel cyklistické dopravy na území města Brna, který je koncepčním dokumentem popisujícím trasy pro vedení cyklistické dopravy včetně návrhu jejich technického řešení.

Cykloskupina

Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu v Brně byla zřízena Radou města Brna dne 23. ledna 2019. Více informací a zápisy z koncepčních a technických cykloskupin najdete zde.

Cykloopatření

Každý rok se v Brně realizuje celá řada cyklistických opatření. Více informací a souhrn za každý rok:

Cyklistické akce v roce 2024

Akce pořádané Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pro rok 2024 – cyklodoprava a BESIP

Více informací o akcích naleznete zde

Kalendář akci

 • Únor, březen
 • Duben
  • 20. 4. Zahájení cyklo sezóny I., DDH Komín  
  • 27. 4. Zahájení cyklo sezóny II., DDH Komín
  • Soutěž Bezpečně Brnem
 • Květen
  • 18. 5. Bezpečně na kole, DDH Komín
  • 25. 5. Body pro bezpečnost dětí I., DDH Řečkovice
 • Červen
  • 22. 6. Hurá, budou prázdniny, DDH Řečkovice
 • Září
  • 7. 9. Děti vracející se z prázdnin, DDH Řečkovice
  • 21. 9. ETM hlavní den + finále soutěže Bezpečně Brnem (Park Lužánky)
 • Říjen
  • 5. 10. Body pro bezpečnost dětí II., DDH Řečkovice

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Gelnar, cyklokoordinátor 

tel.: 542 174 187, email: gelnar.petr@brno.cz