Referát taxi

Referát taxi

S čím vám pomůžeme?

Agenda

Upozornění: Z důvodu výpadku Rejstříku trestů budou nově přijaté žádosti o průkaz řidiče taxislužby vyřizovány s prodlevou. Vyhotovené průkazy budou vydávány.

 

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě:​​​​​​

 • uděluje oprávnění řidiče taxislužby a vydává průkaz řidiče taxislužby,
 • zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby včetně evidenční nálepky,

(vyřizuje Michaela Jirglová, tel. 542 174 744jirglova.michaela@brno.cz)

 • provádí výkon státního odborného dozoru v taxislužbě.

(vyřizuje Bc. Lukáš Prudký, tel. 542 174 750prudky.lukas@brno.cz

Mgr. Edita Kopečková, tel. 542 174 745, kopeckova.edita@brno.cz)

Podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2011, o stanovištích taxislužby, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť a Provozní řád stanovišť taxislužby na území města Brna:

 • přiděluje dopravcům pro vozidla kontaktní čísla,
 • provádí dozor a ukládá sankce za porušení povinností stanovených touto vyhláškou.

Podle nařízení statutárního města Brna č. 24/2022, kterým se stanovují maximální ceny taxislužby

 • provádí dozor a ukládá sankce za porušení povinností stanovených tímto nařízením.

Základní informace:

 • dopravce může provozovat taxislužbu výhradně na základě uděleného živnostenského oprávnění (koncese) k provozování silniční motorové dopravy – osobní provozované vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob vč. řidiče a vydaného výpisu ze živnostenského rejstříku,
 • před zahájením provozování taxislužby dopravce s udělenou koncesí písemně požádá u příslušného dopravního úřadu podle sídla dopravce o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby včetně evidenční nálepky,
 • není dovoleno provozovat taxislužbu vozidly bez evidenční nálepky (umístěné na vnitřní straně předního okna vozidla), v případě porušení bude řidiči na místě kontroly zadržen průkaz řidiče taxislužby a následně odejmut na dobu 3 let; správní poplatek za vydání evidenční nálepky je 500 Kč,
 • dopravci mají povinnost být zapsáni v Registru silničních vozidel (technickém průkazu) jako dopravce, tj. jako podnikatel včetně IČO; pokud stávající vozidlo taxislužby tuto podmínku evidence vozidel taxislužby nesplňuje, je třeba zajistit provedení změny v Registru silničních vozidel, jinak nebude dopravci vydána evidenční nálepka vozidel taxislužby/vozidlo bude vyřazeno z evidence vozidel taxislužby,
 • hodlá-li dopravce provozovat taxislužbu na území města Brna vozidlem vybaveným taxametrem (týká se i dopravců se sídlem mimo Brno), přidělí mu Odbor dopravy MMB pro vozidlo taxislužby kontaktní číslo a vydá mu Doklad o přidělení kontaktního čísla; kontaktní číslo musí být uvedeno na obou stranách vozidla taxislužby; opravňuje k užívání stanovišť taxislužby bez správce a ke vjezdu vozidla do centra města, pokud zde má řidič objednávku přepravy (start/cíl),
 • vozidlo, kterým bude vykonávána taxislužba výhradně na základě uzavřených písemných přepravních smluv nebo na základě objednávky provedené elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou, nemusí být vybaveno taxametrem a současně nesmí být označeno střešní svítilnou taxi nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením,
 • řidič taxislužby může vykonávat práci řidiče taxislužby výhradně na základě uděleného oprávnění řidiče taxislužby a vydaného průkazu řidiče taxislužby a musí být v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, pokud není sám dopravcem,
 • o průkaz řidiče taxislužby je možné požádat nebo neplatný průkaz vrátit na libovolném dopravním úřadu v ČR; pro dopravce zůstává místní příslušnost dopravních úřadů zachována (podle sídla obchodní firmy); správní poplatek pro vydání průkazu řidiče taxislužby je 500 Kč, k žádosti není nutné dodávat fotografii,
 • povinnost složení zkoušky řidiče taxislužby jako podmínky pro nabízení taxislužby na území města Brna byla zrušena,
 • řidič se před zahájením provozu prokáže posudkem zdravotní způsobilosti pro řidiče z povolání,
 • pro žadatele ze zemí mimo EU platí další pravidla,
 • zprostředkovatelé taxislužby nesmí orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii ČR znemožnit či znesnadnit zahájení nebo provedení kontrolní přepravy,
 • dopravce je povinen dodržovat na území města Brna maximální ceny taxislužby podle nařízení SMB č. 24/2022, o maximálních cenách taxislužby,
 • bezplatně vjíždět do centra města Brna a užívat zde stanoviště taxislužby může dopravce pouze vozidlem evidovaným jako vozidlo taxislužby s taxametrem, pro které bylo Odborem dopravy MMB přiděleno kontaktní číslo k aktuální SPZ.

 

Povinnosti dopravce v taxislužbě

Povinnosti dopravce v taxislužbě s aplikací

Povinnosti řidiče taxislužby

Povinnosti zprostředkovatelů taxislužby

Informace pro žadatele o vyřizování dokladů k oprávnění provozování taxislužby

Seznam dokladů ve vozidle

Ceny a ceník jízdného

Označení vozidla taxislužby

Seznam stanovišť taxislužby pro vozidla s taxametrem