Povolení zvláštního užívání místní komunikace základního komunikačního systému města nebo silnice II. + III. třídy

Popis

Povolení zvláštního užívání (tzv. ZUK, zábor) místní komunikace základního komunikačního systému města nebo silnice II. + III. třídy pro užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena:

 • zřizování a provozování reklamních zařízení,
 • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů,
 • provádění stavebních prací,
 • zřizování a provoz stánků a prodejních zařízení,
 • audiovizuální tvorba,
 • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku,
 • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí. 

Povolení ZUK vydává silniční správní úřad (Odbor dopravy MMB) s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace (BKOM a.s.), a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky.

Rozhodnutí o povolení ZUK je vydáváno na dobu určitou a jsou v něm stanoveny podmínky zvláštního užívání.


Co je nutné doložit

Vyplněný formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace, kde musí být uvedeno:

 • o jakou komunikaci se jedná (název ulice),
 • vymezení žádosti (např. chodník, vozovka, silniční zeleň),
 • důvod záboru nebo výkopu,
 • přesný termín realizace,
 • plošný rozsah záboru,
 • jméno a příjmení a kontaktní údaje zodpovědné osoby,
 • identifikační číslo právnické osoby (IČ).

Dále je třeba doložit:

 • situační náčrtek s vymezením rozsahu požadovaného zvláštního užívání,
 • předchozí souhlas vlastníka (správce) komunikace (BKOM a.s.) s ohledem na placení kauce,
 • u firem výpis z obchodního rejstříku, u ostatních číslo občanského průkazu,
 • v případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu stanovení přechodné úpravy provozu vydané Odborem dopravy MMB (výkres dopravního značení + souhlas Policie ČR),
 • v případě ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si úřad vyžádá stanovisko Policie ČR.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O povolení ZUK rozhoduje Oddělení pozemních komunikací, Odbor dopravy, Kounicova 67, na základě písemné žádosti.

Žádost o povolení zvláštního užívání lze podat:

 • osobně na Odboru dopravy, Oddělení pozemních komunikací, Kounicova 67, dveře 322, 325, 327a, 327b a 327c v úředních hodinách:

pondělí   8.00–17.00

středa    8.00–17.00

pátek     8.00–12.00

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou na adresu: Odbor dopravy, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatek za vydání povolení zvláštního užívání je odvislý od délky jeho trvání:

 • do 10 dnů: 100 Kč
 • od 10 dnů do 6 měsíců: 500 Kč
 • více než 6 měsíců: 1 000 Kč

Lze uhradit hotovostně nebo platební kartou na pokladně ODSČ Kounicova 67, složenkou nebo převodem z účtu.

V případě záborů komunikačních ploch jsou úřady městských částí vyměřovány místní poplatky za m2 a den dle vyhlášky statutárního města Brna.


Opravné prostředky

Opravným prostředkem je odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na Magistrát města Brna, Odbor dopravy, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno.


Sankce

Nepovolené zvláštní užívání komunikace je přestupkem, za který lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění komunikace.


Legislativa

 • § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno