Česky CZEnglish EN

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚmB)

Kontakty
Oddělení
Zajímavé odkazy
Dokumenty
Formuláře a vzory

Adresa pro písemný kontakt:

Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

ID datové schránky: a7kbrrn (Magistrát města Brna)

Elektronický kontakt:

 • el. adresa pro zasílání elektronických dotazů: zu@brno.cz
 • el. adresa pro zasílání elektronických úředních podání: posta@brno.cz
  (POZOR! Elektronické úřední podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem žadatele!) 

AKTUALITY: Ošetřovné a další opatření Vlády ČR na podporu podnikatelů a živnostníků

Žádosti o ošetřovné se podávají přímo na MPO! 

POZOR! V souvislosti s pandemií koronaviru (SARS-Covid19) a opatřeními k minimalizaci shromažďování osob obsaženými ve vyhlášeném stavu nouze vládou ČR informuje Živnostenský úřad města Brna, že s účinností od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání není možné se elektronicky objednávat na jednání na Živnostenském úřadě města Brna v úřední i neúřední dny a veškerá jednání s klienty a příjmy písemností budou od tohoto data zajišťovány na odděleném přepážkovém pracovišti dv. č. 015 v přízemí budovy Malinovského nám. 3, a to pouze v úřední dny pondělí a středa 8–11 h. Nadále platí, že svá podání mohou klienti činit elektronicky, přes CzechPoint na přepážce České pošty, písemně poštou anebo přes podatelnu MMB. Stejně tak veškeré dotazy a konzultace budou plnohodnotně zodpovězeny elektronicky emailem anebo telefonicky.

Poděkování firmě RESPILON Group s.r.o. za mimořádný dar ústních masek

Živnostenský úřad města Brna
 • vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živnosti, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné)
 • je  provozovatelem živnostenského rejstříku
 • vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruJUDr. Dobromila Macháčkovámachackova.dobromila(zavinac)brno.cz542173411542173399
 sekretariátVladimíra Schejbalovázu(zavinac)brno.cz542173411542173399

Úřední hodiny

Pondělí8:00–11:00
Středa8:00–11:00
  

  

  

Oddělení a samostatné referáty Živnostenského úřadu města Brna

Oddělení živností

 • podává všeobecné informace spojené s řízením při vydání živnostenského oprávnění a jeho změnách
 • vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík

Oddělení kontrolní a správní

 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jednak na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, jednak z podnětu jiných orgánů a z podnětů právnických a fyzických osob
 • zajišťuje agendu správního trestání ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené Živnostenskému úřadu města Brna Statutem města Brna

Referát spisovny

 • vede spisovnu živnostenského úřadu a zajištuje činnosti související s právem oprávněných osob nahlížet do správních spisů

Referát provozu

 • zajišťuje provozní potřeby úřadu a mj. vede agendu související se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a s Registrem smluv

Informace a dokumenty

Novinky v podnikání

Nová vázaná živnost "Realitní zprostředkování" od dne 3. 3. 2020

Nová vázaná živnost "Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí" od dne 1. 12. 2018

Informace pro podnikatele v cestovním ruchu po 1. 7. 2018

Změny podání prostřednictvím CRM vůči správci daně ode dne 30.9.2017

Základní informace k Elektronické evidenci tržeb (EET)

Změna prokazování praxe v podnikání po 1. 5. 2016

Základní informace pro podnikatele

Jaké podmínky musí žadatel o živnostenské oprávnění splňovat

Správní poplatky

Registrační povinnosti podnikatele po zahájení podnikání

Centrální registrační místo (CRM)

Jednotné kontaktní místo (JKM) – podnikání v EU

Užitečné informace pro podnikatele

Změny bydliště, jména a příjmení a sídla (dříve místa podnikání)

Přerušení provozování živnosti

Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Podávání informací o zápisech do živnostenského rejstříku pro veřejnost

Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Informace pro prodejce lihovin a alkoholických nápojů

Provozování MŠ a jiných předškolních zařízení, hlídání dětí

Legislativa

Živnostenský zákon 

Obsahové náplně živností 

Nařízení SMB č. 1/2002 – Tržní řád (aktualizované znění)

Nařízení SMB č. 7/2019 – zákaz reklamy šířené na veř. příst. místech mimo provozovnu

Ostatní informace

Statistické údaje o živnostenském podnikání na území města Brna

Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. 

Hodnocení klientů – ankety spokojenosti

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 31.03.2020 15:24
 • Datum poslední aktualizace: 31.03.2020 15:24
 • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design