Pokračování v provozování živnosti ve zvláštních případech

Pokračování v provozování živnosti ve zvláštních případech

Popis

Ve zvláštních případech definovaných v živnostenském zákoně, jako je úmrtí podnikatele, fúze či rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a převod jmění na společníka, je možné pokračovat v provozování dotčené živnosti za podmínek stanovených v živnostenském zákoně.

Službu můžete řešit, pokud jste oprávněnou osobou podle živnostenského zákona, ve lhůtách stanovených v živnostenském zákoně (do 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, do 15 dnů ode dne právních účinků fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka).


Co je nutné doložit

K žádosti o pokračování živnosti řešené osobně nebo poštou potřebujete:

 • občanský průkaz,
 • doklad, že jste oprávněná osoba, tj. doklad, že pokračovatel je správce pozůstalosti, nebo dědic ze zákona nebo ze závěti, anebo insolvenční správce ustanovený soudem, a dále můžete předložit doklad o fúzi nebo rozdělení korporace.

Při vyřízení služby elektronicky potřebujete:

 • oznámení o pokračování provozování živnosti při úmrtí podnikatele můžete podat na Jednotném registračním formuláři – Změnový list, nebo formou běžného podání s obecnými náležitostmi podle správního řádu. Uváděnými údaji, které se týkají zemřelého podnikatele i pokračovatele, jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa,
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka zašlete živnostenskému úřadu formou běžného podání s obecnými náležitostmi podle správního řádu. Uváděnými údaji, které se týkají stavu před změnou a po změně, jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa, IČ subjektu,
 • k oznámení přiložte příslušný doklad dosvědčující pokračování provozování živnosti, tj. že pokračovatel v provozování živnosti je oprávněnou osobou – je správce pozůstalosti, nebo dědic ze zákona nebo ze závěti, anebo insolvenční správce ustanovený soudem, a dále můžete předložit doklad o fúzi nebo rozdělení korporace.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Elektronické objednání

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 • vyplňte podání v aplikaci JRF – Jednotný registrační formulář,
 • vytiskněte a podepište žádost,
 • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
 • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT:

 • navštívíte příslušné kontaktní místo Czech POINT na poště,
 • s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Informace o postupu podání žádosti naleznete na webových stránkách Czech POINT.

 

2/ Elektronicky

Pro elektronické podání doporučujeme použít web aplikace JRF.

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP - Registru živnostenského podnikání),
 • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
 • na elektronickou (emailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
 • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP.


Poplatky

 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti ve zvláštních případech nepodléhá správnímu poplatku.
 • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT) podle § 72 živnostenského zákona činí 50 Kč.

Opravné prostředky

Pokud bylo ve věci pokračování v provozování živnosti vydáno rozhodnutí, můžete se proti němu odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).


Legislativa

§ 13 a § 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Portál veřejné správy