Změna u živnosti z podnětu podnikatele

Změna u živnosti z podnětu podnikatele

Popis

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti. Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle výsledku provede zápis změny do živnostenského rejstříku; u koncesovaných živností provede změnu rozhodnutí o udělení koncese. 

Jako podnikatel jste povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud jste občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud jste cizincem podnikajícím v České republice.


Co je nutné doložit

K oznámení změn v ohlášené živnosti nebo koncesované živnosti potřebujete doklady, ve kterých nastala změna, jako např.:

 • občanský průkaz,
 • doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm).

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Elektronické objednání

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 • vyplňte podání v aplikaci JRF – Jednotný registrační formulář,
 • vytiskněte a podepište žádost,
 • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
 • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT:

 • navštívíte příslušné kontaktní místo Czech POINT na poště,
 • s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Informace o postupu podání žádosti naleznete na webových stránkách Czech POINT.

 

2/ Elektronicky

Pro elektronické podání doporučujeme použít web aplikace JRF.

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP - Registru živnostenského podnikání),
 • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
 • na elektronickou (emailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
 • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP.


Poplatky

 • Oznámení změn nepodléhá správnímu poplatku. Kromě změny rozhodnutí o udělení koncese a vydání rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – v těchto případech činí správní poplatek 500 Kč. V případě podání přes webovou aplikaci JRF činí správní poplatek 400 Kč.
 • Poplatek za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny činí 100 Kč. V případě provedení přes webovou aplikaci JRF činí správní poplatek 80 Kč.
 • Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT) podle § 72 živnostenského zákona činí 50 Kč.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, kterým se mění rozhodnutí o udělení koncese, resp. rozhodnutí o schválení nového odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, se můžete odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).


Sankce

Při nesplnění oznamovací povinnosti hrozí podnikateli uložení pokuty do výše 20 000 Kč.


Legislativa

§ 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Portál veřejné správy