Vyřízení podání podnikajících osob

Vyřízení podání podnikajících osob

Popis

Hlavní úlohou Jednotného kontaktního místa je usnadnění vstupu do podnikání, zejména v oblasti poskytování služeb, a to jak v ČR, tak v rámci celé EU.

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům veškerá podání od podnikajících osob, která upravují přístup k činnosti poskytování služeb, a to zejména:

  • přihlášky k registraci nebo oznámení,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem,
  • podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací.

Prostřednictvím Jednotného kontaktního místa můžete například podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně dle § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotné kontaktní místo neposuzuje úplnost a věcnou správnost přijímaných podání.


Co je nutné doložit

Pro čerpání služby osobně či poštou není potřeba splnit žádné další povinnosti.

Elektronické podání by mělo být učiněno z datové schránky podatele nebo být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem klienta.

Přiložené doklady (např. povinné přílohy) by dále měly být opatřeny doložkou o provedené konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Ohledně povinných příloh záleží na konkrétním úkonu.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Navštivte Jednotné kontaktní místo zřízené při Živnostenském úřadu města Brna v budově Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 4. poschodí. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Středa  8.00–17.00

 

Elektronické objednání

 

2/ Elektronicky

Pro elektronická podání můžete využít:

  • elektronickou adresu (e-mail) podatelny MMB: posta@brno.cz,
  • datovou schránku Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
  • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

Proti poskytnuté službě předání se není možné odvolat.


Legislativa

§ 15 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb

Portál veřejné správy