Zahájení podnikání v zemědělství

Zahájení podnikání v zemědělství

Popis

Podnikat v zemědělství můžete na základě zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP). O zápisu do EZP vám úřad vydá osvědčení. Podnikat v zemědělství může každá osoba, nepotřebuje k tomu žádné specifické vzdělání, ani odborné zkoušky.

Podnikáním v zemědělství se rozumí provozovat zemědělskou výrobu, kterou je:

 • rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 • živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 • produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 • vyplňte, vytiskněte a podepište žádost, kterou vytvoříte na portálu Ministerstva zemědělství.,
 • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
 • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

2/ Elektronicky

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

 • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
 • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
 • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Poplatky

Správní poplatek za podání žádosti činí 1000 Kč. Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Brna (hotovostně i bezhotovostně).


Sankce

Za provozování zemědělské výroby bez zaevidování nebo za uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů v žádosti o zaevidování, hrozí uložení pokuty až do výše 50 000 Kč.


Legislativa

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství dle ustanovení § 2f a násl.

Portál veřejné správy

Často kladené dotazy

V případě, že provozujete drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, nebo prodáváte rostlinné výrobky (např. prodej sezonního ovoce) a nezpracované živočišné výrobky (např. prodej mléka, vajec a medu), nemusíte se zapisovat do EZP.