Zrušení živnostenského oprávnění z podnětu podnikatele

Zrušení živnostenského oprávnění z podnětu podnikatele

Popis

Podnikatel může podle živnostenského zákona požádat živnostenský úřad o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ke dni, který mu podnikatel oznámí (nejdříve ke dni doručení žádosti). Pokud podnikatel neuvede datum zrušení, je živnostenské oprávnění zrušeno nabytím právní moci rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku o zrušení příslušného živnostenského oprávnění.


Co je nutné doložit

Pokud budete žádat o zrušení živnosti osobně nebo poštou, potřebujete:

 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění ve formě Jednotného registračního formuláře – Změnový list, nebo formou běžného podání s obecnými náležitostmi podle správního řádu. Uváděnými údaji o podnikateli jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa,
 • k žádosti není třeba přikládat žádný doklad,
 • občanský průkaz.

Pokud budete žádat o zrušení živnosti elektronicky, potřebujete:

 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění můžete podat na Jednotném registračním formuláři – Změnový list, nebo formou běžného podání s obecnými náležitostmi podle správního řádu. Uváděnými údaji o podnikateli jsou: jméno, příjmení, datum narození, adresa,
 • k žádosti není třeba přikládat žádný doklad.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Elektronické objednání

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 • vyplňte podání v aplikaci JRF – Jednotný registrační formulář, nebo napište žádost ve formě běžného podání,
 • vytiskněte a podepište žádost,
 • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
 • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT:

 • navštívíte příslušné kontaktní místo Czech POINT na poště,
 • s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Informace o postupu podání na webových stránkách Czech POINT

 

Elektronicky

Pro elektronické podání doporučujeme použít web aplikace JRF.

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP),
 • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
 • na elektronickou adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
 • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP – Registru živnostenského podnikání.


Poplatky

Výše poplatků při osobním vyřízení žádosti nebo při podání žádosti poštou:

 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku,
 • přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT) podle § 72 živnostenského zákona činí 50 Kč.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu ve věci zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele se můžete odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).


Legislativa

§ 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Portál veřejné správy