Vznik živnostenského oprávnění

Vznik živnostenského oprávnění

Popis

Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická osoba. Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti na území České republiky je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Rozdělení jednotlivých živností je vymezeno v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K provozování všech živností musíte splňovat všeobecné podmínky – být plně svéprávní a bezúhonní.


Co je nutné doložit

Pro ohlašovací živnost

 • volnou – odborná způsobilost není stanovena. Tato živnost obsahuje 82 oborů činnosti, z nichž si při ohlášení vyberete ty obory, které budete provozovat,
 • řemeslnou – stanovena odborná způsobilost. Podmínkou je buď výuční list, maturita v oboru, vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání, rekvalifikace, nebo šestiletá praxe v oboru. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona,
 • vázanou – odborná způsobilost je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo je stanovena touto přílohou.

Pro koncesovanou živnost

 • kromě splnění odborné způsobilosti je zpravidla podmínkou získání i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.

K ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi potřebujete:

 • občanský průkaz,
 • doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost),
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla nebo provozovny (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm),
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Právo provozovat živnost vzniká:

 • u ohlašovacích živností (pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady) dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu,
 • u ohlašovacích živností (pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné) živnostenský úřad vyzve k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě; pokud jsou vady podání odstraněny – oprávnění vzniká dnem ohlášení,
 • u koncesovaných živností vzniká právo provozovat živnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Pro elektronické podání žádosti o živnostenské oprávnění doporučujeme použít web aplikace JRF.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vámi uvedených skutečností vyplní podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Elektronické objednání

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

 • vyplňte podání v aplikaci JRF – Jednotný registrační formulář,
 • vytiskněte a podepište žádost,
 • žádost odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
 • písemně připravenou žádost osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

Při podání žádosti prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT:

 • navštívíte příslušné kontaktní místo Czech POINT na poště,
 • s pracovnicí/pracovníkem pošty vyřídíte podání žádosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě.

Informace o postupu podání žádosti naleznete na webových stránkách Czech POINT.

 

2/ Elektronicky

Správně vyplněné podání můžete elektronicky odeslat třemi způsoby:

 • přímo z aplikace na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (RŽP – Registr živnostenského podnikání),
 • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
 • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
 • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Informace a návody pro elektronické podání naleznete na webu RŽP.


Poplatky

Výše poplatků při osobním vyřízení žádosti nebo při podání žádosti poštou:

 • ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání – 1 000 Kč,
 • další ohlášení živnosti – 500 Kč,
 • přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1 000 Kč,
 • přijetí další žádosti o koncesi – 500 Kč,
 • pokud ohlásíte více živností současně, zaplatíte poplatek pouze jednou,
 • přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona – 50 Kč.

Při elektronickém vyřízení ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi při vstupu do podnikání přes aplikaci JRF je výše poplatku 800 Kč.

Za další ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přes aplikaci JRF činí poplatek 400 Kč.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu ve věci živnostenského oprávnění se můžete odvolat podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 81 a § 82).


Sankce

Za neoprávněné podnikání, tj. provozování živnosti bez příslušného živnostenského oprávnění, hrozí podnikateli uložení pokuty až do výše 1 000 000 Kč.


Legislativa

§ 10, § 45–47 a § 50–54 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Portál veřejné správy