Přerušení zemědělské výroby

Přerušení zemědělské výroby

Popis

Jako zemědělský podnikatel musíte oznámit přerušení zemědělské výroby v případě, že více než 6 měsíců nebudete provozovat žádnou výrobu či činnost (např. z důvodu dlouhodobé nemoci, nepříznivých klimatických podmínek – povodně, sucho). Můžete si zvolit, do jakého data zemědělskou výrobu přerušíte; datum dokdy musíte vždy uvést.

Přerušení zemědělské výroby vám poskytne ochrannou dobu (např. po tuto dobu nebudete ze strany obecního živnostenského úřadu kontrolován pro splnění požadavků na zemědělského podnikatele dle zákona o zemědělství) pro řešení důvodů, které vás k přerušení vedli.

Oznámit přerušení můžete kdykoliv před tím, než se rozhodnete zemědělskou výrobu přerušit.

Po dobu přerušení zemědělské výroby jste stále zemědělským podnikatelem.


Co je nutné doložit

Přerušení zemědělské výroby nemusíte dokládat, stačí skutečnost sdělit buď osobně na příslušném úřadě anebo formou písemného oznámení s uvedením data od kdy do kdy zemědělskou výrobu přerušujete.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

1/ Osobně

Při osobní návštěvě se dostavíte na Živnostenský úřad města Brna a vybraný pracovník ŽÚ na základě vašeho oznámení o přerušení zpracuje podání, které na místě podepíšete. Úřední hodiny Živnostenského úřadu města Brna:

Pondělí  8.00–17.00
Úterý  není úřední den
Středa  8.00–17.00
Čtvrtek  není úřední den
Pátek  8.00–12.00 (pouze elektronicky objednaní)

 

Při podání žádosti poštou postupujte následovně:

  • vyplňte, vytiskněte a podepište oznámení za využití formuláře Oznámení změn a doplnění na portálu Ministerstva zemědělství.
  • oznámení odešlete poštou na adresu podatelny Magistrátu města Brna (Magistrát města Brna, Podatelna MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) nebo
  • písemně připravené oznámení osobně odevzdejte na podatelně Magistrátu města Brna v přízemí budovy MMB Malinovského nám. 3.

2/ Elektronicky

Oznámení můžete elektronicky odeslat dvěma způsoby:

  • do datové schránky Magistrátu města Brna: a7kbrrn,
  • na elektronickou (e-mailovou) adresu podatelny MMB: posta@brno.cz,
  • přílohy, které připojíte ke svému podání musí být v autorizované konverzi dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb.

Legislativa

zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství dle ustanovení § 2fa odst. 6

Portál veřejné správy