Jednotné kontaktní místo (JKM)

Agenda

 • Poskytuje obecné informace týkající se podnikání v EU, Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku.
 • Informuje o podnikání mimo režim živnostenského zákona (založení agentury práce, nestátního zdravotnického zařízení apod.) a zprostředkuje předání žádosti příslušným orgánům v ČR.
 • Poskytuje obecné informace o vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska.

Jednotné kontaktní místo (JKM) – podnikání v EU

Ode dne 28. 12. 2009 se na základě přijetí zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, který transponoval do českého právního řádu směrnici Evropského společenství o službách na vnitřním trhu, a na základě změny zákona č. 570/1990 Sb., o živnostenských úřadech, stává Živnostenský úřad města Brna jednotným kontaktním místem (JKM).

Poradenské a servisní služby JKM jsou poskytovány bezplatně – osobní, e-mailovou, případně telefonickou formou. JKM nezajišťují právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů nad rámec rozsahu vymezeného zákonem o volném pohybu služeb. 

Tato služba je v ČR zajišťována v rámci sítě 15 obecních živnostenských úřadů stanovených vyhláškou č. 248/2009 Sb. JKM jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.

JKM plní dvě hlavní funkce – informační a zprostředkovatelskou.

JKM tedy poskytne klientům:

 • informace o požadavcích vztahujících se na poskytovatele služeb (konkrétně: povolovací orgán, postup, podmínky pro získání oprávnění, náležitosti žádosti a dokladované dokumenty, informace o lhůtách a správních poplatcích);
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech (konkrétně: povolovací orgán, kvalifikační předpoklady, postup);
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešeních sporů (konkrétně: způsoby mimosoudního řešení, charakteristika jednotlivých způsobů, kam se obrátit);
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech (konkrétně: záruční lhůty, práva při uplatňování reklamací, kam se obrátit);
 • kontaktní údaje osobkteré mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc (vztahuje se na evropské, vládní i neziskové organizace);
 • informace o regulaci povolání (konkrétně: seznam regulovaných povolání, informace o povinnosti předběžně příslušnému správnímu orgánu ohlásit úmysl poskytovat v ČR danou službu, seznam profesí, pro něž existuje evropský profesní průkaz, seznam profesí, u nichž je orgán oprávněn prověřit odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb, seznam regulovaného vzdělávání a odborné přípravy, kontaktní údaje příslušných správních orgánů a centra pomoci).

JKM dále v rámci své zprostředkovatelské funkce:

 • zajistí předání žádostí o vyřízení různých druhů podnikatelských oprávnění a žádostí o uznání profesních kvalifikací (licence, oprávnění, povolení, autorizace...) orgánům kompetentním dle zvláštních právních předpisů rozhodnout o oprávnění k poskytování služby;
 • bude současně plnit funkci centrálního registračního místa (CRM), osobám podnikajícím mimo režim živnostenského zákona zajistí také povinné registrace (nebo oznámení) na další úřady – finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, úřad práce.