Vyjádření odboru investičního k záměru, projektové dokumentaci, umístění, povolení nebo ohlášení stavby

Popis

Na žádost právnické nebo fyzické osoby mající vztah ke stavbě vydává Odbor investiční Magistrátu města Brna vyjádření ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a sanovaných podzemních objektů. Dále koordinuje zásahy do veřejných prostranství.


Co je nutné doložit

 • Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, případně technická zpráva.
 • Koordinační situace v měřítku 1 : 500, příp. detailnějším,  s barevně odlišeným zakreslením rozsahu výkopových prací, s barevným rozlišením stávajícího a nového stavu, s vyznačením napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, označením ulic, parcel a katastrálního území.
 • Specifikace požadavku na omezení provozu na komunikaci.
 • Pro úplné uzavírky návrh jejich řešení včetně návrhu objízdných tras a výluky MHD, jsou-li nutné pro realizaci stavby.
 • Plná moc.

Vyjádření správců:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Technické sítě Brno, a.s.

Při dotčení nových zpevněných ploch vyjádření správce Brněnské komunikace a.s.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

 • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Legislativa

 • obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Osobní kontakt je možný po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.
Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno