Žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeného uložením inženýrské sítě

Popis

Písemná žádost o uzavření smlouvy.

Žádost může podat:

fyzická a právnická osoba – stavebník.


Co je nutné doložit

Vyplněný formulář „Žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku statutárního města Brna“ s přílohami dle formuláře.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Výše plnění

Dle Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí.


Legislativa

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů