Projekt MAP

Projekt MAP

Statutární město Brno realizovalo v období 1. 5. 2016 – 31. 10. 2017 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ (MAP), č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV.

Projekt byl součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV, a byl realizován v úrovni MAP+, která představuje nejvyšší možnou úroveň místních akčních plánů, a byl největším projektem MAP v ČR.

Cílem projektu byla podpora strategického plánování v oblasti rozvoje kvality vzdělávání se zaměřením na tři povinná opatření:

  • předškolní vzdělávání a péče

  • čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

  • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Při ukončení financování bylo do projektu zapojeno 217 škol, z toho všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a také 37 škol jiných zřizovatelů a čtyři organizace zájmového a neformální vzdělávání (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, YMCA Brno a nestátní nezisková organizace NaZemi).

Projekt MAP a proces akčního plánování na území města Brna přinesl a podpořil velké množství hodnotných aktivit, z nichž byly nejvíce oceňovány:

  1. Vzájemné návštěvy pedagogů na školách za účelem náslechů ve výuce a výměny zkušeností: tato forma sdílení zkušeností je školami velmi ceněna, pedagogové ji využívali v obrovské míře a mnohá témata byla pro velký zájem několikrát opakována.
  2. Kvalitní vzdělávání pedagogů zaměřené na praktickou práci s dětmi a žáky: vzdělávání v projektu bylo zaměřeno především prakticky, pedagogové měli možnost v rámci realizovaných workshopů vyzkoušet si metody práce se žáky a využívali možnosti výměny zkušeností s pedagogy z jiných škol. Mnohá témata byla stejně jako u vzájemných návštěv ve školách opakována, např. témata práce s talentovanými dětmi a žáky, kteří jsou významně ohroženi školním neúspěchem, a dosud jim nebyla věnována potřebná pozornost. Díky realizaci projektu se podařilo zajistit kvalitní lektory pro vzdělávání i z jiných regionů, kteří na území města Brna nepůsobí často.
  3. Aktivizace mateřských škol: v současném programovacím období jsou poprvé ve velké míře podpořeny i mateřské školy, zejména v rámci projektů zjednodušeného financování, do kterých byly dříve zapojeny pouze základní a střední školy. Již při přípravě projektu MAP se realizační tým velmi často setkával s obavami pracovníků mateřských škol z realizace vlastních projektů a ze zapojení do projektů jiných realizátorů, včetně projektu MAP, navíc v kombinaci s dopady nové legislativy v předškolním vzdělávání. Z tohoto důvodu byly do projektu začleněny i aktivity na podporu rozvoje mateřských škol v oblasti zjednodušených projektů, právní vzdělávání vedoucích pracovníků mateřských škol, apod. Na základě této podpory se velmi úspěšně daří eliminovat obavy mateřských škol, které začaly realizovat vlastní projekty a zapojují se do aktivit na podporu rozvoje svých škol. 
  4. Vzdělávání pro rodiče: v projektu byly nad rámec projektové žádosti na základě podnětů rodičů uspořádány semináře pro rodiče se zaměřením na prevenci školního neúspěchu dětí při přechodu z mateřské do základní školy. Lektorkami byly zkušené pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Brno a specialistka na předškolní vzdělávání. Kromě úvodní teoretické části byly semináře věnovány diskuzi a praktickým radám a doporučením pro rodiče předškoláků, případně dětí s odkladem povinné školní docházky.
  5. Mimořádnou událostí pak byla celodenní mezinárodní konference s praktickými workshopy přesahující svým významem a dopadem území města Brna. Konference se konala v rámci povinného opatření „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“ na základě zájmu škol o dané téma. Do akce se zapojili zástupci školství partnerských měst města Brna, kteří prezentovali svoje zkušenosti dobré praxe s inkluzivním vzděláváním jak z hlediska vedení a pedagogů škol, tak i z pohledu zřizovatelů. Zástupci brněnských základních a mateřských škol měli unikátní příležitost prezentovat své zkušenosti dobré praxe v oblasti společného vzdělávání a získat poznatky z jiných států. Konference se také zúčastnila zástupkyně Evropské agentury pro speciální a inkluzivní vzdělávání, která představila agenturu i principy její práce. Agentura v současné době sdružuje 30 členských států včetně České republiky a jejich společnou hlavní vizí je zajištění možnosti smysluplného a kvalitního vzdělávání pro všechny žáky každého věku v jejich místní komunitě, společně s jejich kamarády a vrstevníky.

Hlavním výstupem projektu je dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který se zabývá předškolním a základním vzděláváním na území města. Součástí dokumentu je mj. přehled investic, jejichž realizaci plánují školy a jejich zřizovatelé. Zařazení projektového záměru do MAP, například na vybudování nebo rekonstrukci odborných učeben apod., je povinnou podmínkou pro předkládání investičních projektů ve výzvách Evropských strukturálních a investičních fondů.

Hodnotné a smysluplné aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků, které se v rámci projektu podařilo rozvinout, jsou na území statutárního města Brna realizovány i po ukončení projektu MAP a budou začleněny také do dalších etap společného akčního plánování brněnských základních a mateřských škol.

Kontakt: map.mestobrno@gmail.com