Česky CZEnglish EN

Kdo je poplatník

    

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

I. fyzická osoba přihlášená v obci, přičemž pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

II. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní, tedy nesnížené sazbě za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

- datum právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, nebo
- datum, od kterého není v nemovitosti přihlášena žádná fyzická osoba

Pokud nastaly obě uvedené skutečnosti před 1. 1. 2013, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2013.).

JEDNA OSOBA MŮŽE BÝT ZPOPLATNĚNA JAK Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ, TAK Z TITULU VLASTNICTVÍ SOUČASNĚ

OSOBA OSVOBOZENA OD POPLATKU Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ NENÍ OSVOBOZENA Z TITULU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI PODLÉHAJÍCÍ ZPOPLATNĚNÍ

NĚKTEŘÍ POPLATNÍCI MAJÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST – ZDE

NĚKTEŘÍ POPLATNÍCI JSOU OD POPLATKU OSVOBOZENI – ZDE

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.01.2020 08:11
  • Datum poslední aktualizace: 13.01.2020 08:11
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design