Žádost o cestovní pas

Popis

Cestovní pas (CP) je doklad vydávaný občanům České republiky s územní platností do všech států světa. Opravňuje držitele k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechody. Je nutný především k cestování do zemí mimo Evropskou unii, k cestám do států Evropské unie je dostačující občanský průkaz (OP).

Platný cestovní pas nebo občanský průkaz pro cestu do zahraničí musí mít i občan mladší 15 let.

O vydání cestovního pasu se nejčastěji žádá:

 • z důvodu cesty do zahraničí mimo Evropskou unii,
 • z důvodu skončení platnosti stávajícího CP,
 • z důvodu změny údajů v CP uvedených, zejména změně příjmení, po uzavření sňatku, nebo při změně podoby,
 • z důvodu ztráty, odcizení stávajícího CP.

Při vyřizování žádosti nevyplňujete předem žádnou žádost, tu vyplní pracovník na přepážce a současně pořídí fotografii a otisky prstů.

O vydání cestovní pasu osobně žádá:

 • občan starší 15 let (je-li současně mladší 18 let, je nutný souhlas zákonného zástupce),
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může o vydání cestovního pasu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno soudem.

 

Standardně vydávaný cestovní pas bude hotový do 30 dnů od podání žádosti. Další možností je:

 • vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů s možností převzetí v Brně nebo v Praze na Ministerstvu vnitra,
 • vydání cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne s převzetím pouze v Praze na Ministerstvu vnitra.

Ve všech uvedených případech se hradí správní poplatek.


Co je nutné doložit

 • Občan starší 15 let předloží OP nebo platný CP. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list. Je-li občan zároveň mladší 18 let, musí zákonný zástupce podepsat souhlas s vydáním CP.
 • U občana do 15 let věku je nutné předložit platný OP nebo CP dítěte. Pokud dítě není držitelem platných osobních dokladů, je nutné předložit jeho rodný list. Současně zákonný zástupce předloží svůj platný OP nebo CP. Přítomnost dítěte je nutná z důvodu pořízení fotografie a případně i otisků prstů.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O vydání CP lze požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

V Brně o vydání cestovního pasu lze požádat na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, pracoviště Husova 3 a 5, a to v úředních hodinách.


Poplatky

 • Vyhotovení CP do 30 dnů pro občana staršího 15 let – 600 Kč.
 • Vyhotovení CP do 30 dnů pro občana mladšího 15 let – 100 Kč.
 • Vyhotovení CP do 5 pracovních dnů pro občana staršího 15 let – 3 000 Kč.
 • Vyhotovení CP do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let – 1 000 Kč.
 • Za vyhotovení CP do 24 hodin pracovního dne pro občana staršího 15 let – 6 000 Kč.
 • Za vyhotovení CP do 24 hodin pracovního dne pro občana mladšího 15 let – 2 000 Kč.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Sankce

Více o sankcích na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Osobní doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)


Legislativa

§ 2, § 5, § 17, § 20, § 21 a § 21a zákona č. 329/1999 Sb.

Portál veřejné správy