Oznámení ztráty, odcizení cestovního pasu

Popis

Ztráta či odcizení cestovního pasu jsou přestupkem. Povinností občana je neprodleně nahlásit tuto skutečnost:

  • na kterémkoli úřadu příslušném k jeho vydání nebo matričním úřadu,
  • na nejbližším útvaru Policie ČR,
  • na Ministerstvu vnitra v Praze, pokud současně požádá o vydání cestovního pasu,
  • na zastupitelském úřadu v zahraničí.

 

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného cestovního pasu.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost cestovního pasu. Pokud občan nalezne cestovní pas, jehož ztrátu nebo odcizení nahlásil, má povinnost jej odevzdat příslušnému úřadu.

Nalezený cestovní pas se nesmí použít k cestě do zahraničí.


Co je nutné doložit

  • Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti ­– např. řidičský průkaz nebo rodný list.
  • Za občana do 15 let hlásí ztrátu či odcizení cestovního pasu zákonný zástupce s platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti a předloží rodný list dítěte.

Občan si může předem vyplnit oznámení o ztrátě či odcizení cestovního pasu.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Držitel cestovního dokladu může ohlásit jeho ztrátu, odcizení, poškození, zničení následovně:

  • prostřednictvím své osobní datové schránky (tzn. FO nikoli PFO), včetně vyplněného formuláře Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení cestovního dokladu (viz níže – Dokumenty). ID datové schránky MMB: a7kbrrn,
  • zasláním na adresu elektronické pošty příslušného správního úřadu, včetně vyplněného formuláře Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení cestovního dokladu (viz níže - Dokumenty), e-mail musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem: posta@brno.cz,
  • v Brně osobně na oddělení cestovních dokladů Magistrátu města Brna, pracoviště Husova 3, a to v úředních hodinách.

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Sankce

Přestupky na úseku cestovních pasů jsou vyhodnocovány dle způsobu a míry zavinění, přičemž za přestupek lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, což je horní hranice sazby.

Více o sankcích na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


Legislativa

§ 32, § 33 a § 34a zákona č. 329/1999 Sb.

zákon č. 250/2016 Sb.

Portál veřejné správy