Žádost o občanský průkaz

Žádost o občanský průkaz

Popis

Platný občanský průkaz (OP) musí mít každý občan starší 15 let, který nemá omezenou svéprávnost a má trvalý pobyt v České republice.

Občanský průkaz může být na žádost vydán i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Občanský průkaz může být vydán občanovi, jehož svéprávnost byla omezena.

O vydání OP se nejčastěji žádá:

 • z důvodu vydání OP pro dítě mladší 15 let,
 • z důvodu vydání 1. OP při dovršení 15 let věku,
 • z důvodu skončení platnosti stávajícího OP,
 • z důvodu změny údajů v OP uvedených, zejména při změně trvalého pobytu, změně příjmení, změně rodinného stavu (pokud je uveden).

Při vyřizování žádosti nevyplňujete předem žádný formulář, ten vyplní pracovník na přepážce a současně pořídí fotografii a otisky prstů.

O vydání občanského průkazu osobně žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Standardně vydávaný občanský průkaz bude hotový do 30 dnů od podání žádosti. Další možností je vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne. V těchto případech se hradí správní poplatek. Občanský průkaz vydaný do 24 hodin lze převzít pouze v Praze na Ministerstvu vnitra.


Co je nutné doložit

 • Žádost o občanský průkaz pro dítě mladší 15 let věku: rodný list a OP zákonného zástupce.
 • Žádost o 1. občanský průkaz při dovršení 15 let věku: rodný list nebo platný cestovní pas.
 • Držitel občanského průkazu (konec platnosti): dosavadní občanský průkaz.
 • Při změně údajů zapsaných do OP: OP a doklady potvrzující tyto změny.
 • Z důvodu ztráty nebo odcizení OP: jiný průkaz totožnosti, např. platný cestovní pas, platný řidičský průkaz, rodný list.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O vydání OP lze požádat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

V Brně o vydání občanského průkazu lze požádat na Magistrátu města Brna, Odboru správních činností, a to v úředních hodinách.


Poplatky

 • Za vyhotovení OP do 30 dnů pro občana staršího 15 let – zdarma.
 • Za vyhotovení OP do 30 dnů pro občana mladšího 15 let – 100 Kč.
 • Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana staršího 15 let – 500 Kč.
 • Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let – 300 Kč.
 • Za vyhotovení OP do 24 hodin pracovního dne pro občana staršího 15 let – 1 000 Kč.
 • Za vyhotovení OP do 24 hodin pracovního dne pro občana mladšího 15 let – 500 Kč.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Sankce

Více o sankcích na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Legislativa

§ 8 až § 21 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Portál veřejné správy