Česky CZEnglish EN

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

ČÁST A – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:
– zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
– zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), v platném znění,
– zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění,
– předpisy EU zejména v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu
čl. 107 a násl. smlouvy o fungování Evropské unie a nařízení Komise ES
č. 1998/2006.
2. Poskytování dotací vychází ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Brna v platném znění, schválených Zastupitelstvem města Brna (dále jen Zásady).
3. Dotace se poskytuje pouze na základě žádosti.
4. Dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města Brna podle těchto Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna (dále jen Pravidla) je vždy
účelová, přičemž účel poskytnutí dotace, který je vymezen v konkrétní smlouvě
o poskytnutí dotace, musí být ze strany příjemce dotace dodržen.
5. Dotaci lze použít, nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak, nejpozději do 31. 12.
kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, a nelze ji převádět do roku
následujícího.
6. Nevyužitá dotace nebo její část musí být poskytovateli vrácena ve stanoveném termínu.
7. Dotace musí být vyúčtována ve stanoveném termínu.
8. Na přiznání dotace není právní nárok.
9. Podrobnosti pro jednotlivé dotační tituly jsou stanoveny v části B Pravidel.

II. OKRUH ŽADATELŮ
1. O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby.
2. Okruh žadatelů může být, s ohledem na charakter dotace, upřesněn v části B Pravidel.

III. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu věcně
příslušným odborem MMB, doplněném o přílohy dále stanovené těmito Pravidly.
2. Vyplněná žádost se podává v jednom originálním vyhotovení, přílohy je třeba doložit
v originále nebo ověřené kopii, není-li dále stanoveno jinak.
3. Formulář je k dispozici:
– na věcně příslušném odboru,
– na internetových stránkách města Brna.
4. Žádost lze podat:
– osobně na podatelnách Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3 nebo
Dominikánském nám. 1,
– osobně na věcně příslušném odboru Magistrátu města Brna,
– zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, s uvedením věcně příslušného odboru
v adrese,
– zasláním datovou schránkou.
5. V případě zaslání žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu
podání žádosti rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení
Magistrátu města Brna.

IV. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
1. Údaje uvedené v žádosti musí být pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti.
2. K žádosti žadatel doloží:
a) údaje prokazující existenci žadatele,
b) věcně a srozumitelně formulovaný popis programu, projektu, činnosti, služby nebo
jiné aktivity s jasně určeným cílem (dále jen projekt),
c) finanční rozvahu projektu včetně plánovaných celkových výdajů a příjmů,
d) prostou kopii dokladu o zřízení bankovního účtu,
e) čestné prohlášení, v němž uvede, zda ke dni podání žádosti:
– je/není v úpadku,
– je/není proti němu zahájeno insolvenční řízení,
– bylo/nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku,
– je/není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
– je/není v likvidaci,
– dle jeho znalostí je/není proti němu veden výkon exekuce,
– má/nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným
rozpočtům, tak jak jsou definovány v Zásadách,
– vede/nevede soudní spor se statutárním městem Brnem, a pokud ano, jaký je
předmět sporu.
3. S ohledem na účel dotace mohou být v části B těchto Pravidel specifikovány další
doklady, které je k žádosti nutno doložit.
4. Žádosti o poskytnutí dotace a další předložené podklady se nevrací.
5. Všechny požadované podklady slouží k řádnému výkonu veřejnosprávní kontroly
ve smyslu zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů.

V. POSTUP VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU PŘI POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI
1. Věcně příslušný odbor posoudí podanou žádost o poskytnutí dotace z hlediska:
a) dodržení formálních náležitostí žádosti a dodržení termínu podání,
b) charakteru projektu, na nějž je dotace požadována a jeho souladu s vyhlášeným
dotačním titulem,
c) souladu poskytnutí finančních prostředků na předložený projekt s úkoly veřejné
správy v dané oblasti a splnění dalších i zákonných podmínek pro poskytnutí
dotace, zvláště pak podmínky účelnosti a hospodárnosti vynakládání finančních
prostředků (§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., předběžná veřejnosprávní
kontrola),
d) charakteru poskytnuté dotace jako možné veřejné podpory, příp. podpory
de minimis v souladu s čl. 107 smlouvy o fungování Evropské unie,
e) plnění povinností žadatelem v případě, byla-li mu již v minulosti dotace přidělena,
f) z hlediska dalších kritérií specifikovaných v části B těchto Pravidel.
2. Zpracovanou žádost, včetně návrhu na výši poskytnuté dotace, předloží věcně
příslušný odbor orgánům města k projednání a rozhodnutí obvykle do tří měsíců po
schválení rozpočtu na rok, v němž má být dotace poskytnuta.
3. Je-li žádost o dotaci podána na věcně nepříslušný odbor, ten ji postoupí k vyřízení věcně
příslušnému odboru a o této skutečnosti informuje žadatele.

VI. POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
1. Návrh na poskytnutí dotace je věcně příslušným odborem postupně předkládán věcně
příslušné komisi nebo jinému orgánu Rady města Brna, Radě města Brna nebo dále
věcně příslušnému výboru Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstvu města Brna.
2. Návrh věcně příslušného odboru má pouze doporučující charakter.
3. O poskytnutí dotace a její výši rozhodne Zastupitelstvo města Brna, případně Rada
města Brna.
4. O výši přidělených finančních prostředků budou žadatelé informováni zveřejněním
na internetových stránkách města Brna www.brno.cz.
5. Žadatelé, jimž byla schválena dotace, poskytnou věcně příslušnému odboru potřebnou
součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

VII. POUŽITÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
1. Použití a vyúčtování dotace se řídí podmínkami konkrétní smlouvy o poskytnutí
dotace, těmito Pravidly a obecně závaznými právními předpisy.
2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých prostředků v souladu
s účely, pro které byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je povinen vést přidělené finanční prostředky na projekt odděleně a vést
účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru MMB nebo
jiného kontrolního orgánu věcnou kontrolu účetnictví, umožňující prověřit veškeré
příjmy a výdaje příjemce související s projektem, kontrolovat dodržení účelu, na nějž
byly finanční prostředky použity.
5. Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům věcně příslušného odboru MMB
průběžně sledovat realizaci projektu, na kterou byla dotace poskytnuta, s cílem
kontrolovat dodržení účelu, na nějž byly finanční prostředky použity.
6. Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace věcně příslušnému
odboru MMB do 31. 1. následujícího roku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

VIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Statutární město Brno si vyhrazuje právo provedení kontroly využití poskytnutých
finančních prostředků i jiným orgánem určeným Radou města Brna nebo
Zastupitelstvem města Brna.
2. Příjemce dotace je povinen uvádět na propagačních materiálech projektu či při jeho
prezentaci informaci o finanční podpoře statutárního města Brna.
3. Žadatel o dotaci i příjemce dotace je povinen oznámit jakoukoliv změnu v údajích
uvedených v předložené žádosti a čestném prohlášení, zejména svůj případný zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu
k věci, na niž se dotace poskytuje, a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.
4. Žadatel o dotaci i příjemce dotace podáním žádosti o dotaci souhlasí se zveřejněním
svého jména/názvu, adresy/sídla, názvu projektu a výše poskytnuté dotace.
5. Tato Pravidla jsou závazná, nestanoví-li smlouva o poskytnutí dotace jinak.

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

B/2 – Zvláštní ustanovení pro poskytování dotací na zachování a obnovu
kulturních památek

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Platná jsou všechna společná ustanovení, uvedená v části A těchto Pravidel, které část B/2
doplňuje a upřesňuje s ohledem na účel dotace.

ÚČEL DOTACE
Dotaci (příspěvek) lze poskytnout výhradně na práce započaté a provedené v kalendářním
roce, na který se žádost podává. Dotace (příspěvek) musí být využita k účelu, na který byla
poskytnuta a musí být řádně vyúčtována ve stanoveném termínu.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ
Žadatelem o poskytnutí dotace (příspěvku) je vlastník/všichni spoluvlastníci
kulturní památky, přičemž společnou žádost podepisují jednotlivě všichni spoluvlastníci.

POUŽITÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU)
Dotaci (příspěvek) lze poskytnout účelově na úhradu nákladů souvisejících přímo
se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty věci, která je kulturní památkou.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
– Žadatel/žadatelé o dotaci (příspěvek) společně s žádostí kromě údajů uvedených
ve čl. IV. části A těchto Pravidel dále doloží:
– Projekt nebo podrobný technický popis zamýšlených prací, restaurátorský záměr,
odborný posudek apod.
– Fotodokumentaci stávajícího stavu kulturní památky.
– Plnou moc pro zástupce (v případě, že žádost podává za vlastníka/spoluvlastníky
zástupce).
– Závazné stanovisko k provedení prací, na které vlastník/spoluvlastníci žádá/žádají
dotaci (příspěvek), vydaným OPP MMB podle ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
– Kopii evidenčního listu kulturní památky (kterou žadateli poskytne Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8).
– Rekapitulaci všech dotací poskytnutých na památkovou obnovu objektu
za uplynulé 3 roky od Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje
a Ministerstva kultury ČR.
V Čestné prohlášení o tom, zda žádá/nežádá o dotaci na obnovu kulturní památky
z dotačního programu Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo Ministerstva
kultury ČR.
– Čestné prohlášení o vlastnictví věci, případně doklad o nabytí vlastnictví k věci
(v případě žádosti vztahující se k obnově movité kulturní památky).

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
– Práce, na které je dotace (příspěvek) poskytnuta, musí být prováděny v souladu se
závazným stanoviskem k provedení těchto prací vydaným OPP MMB podle ustanovení
§ 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
– Příjemce dotace (příspěvku) je povinen umožnit zástupcům OPP MMB, případně
zástupcům Krajského úřadu Jihomoravského kraje, průběžně sledovat realizaci obnovy
památkové hodnoty a podstaty objektu, na který je poskytována dotace (příspěvek). Tito
zástupci jsou oprávněni pořizovat fotografie za účelem dokumentace skutečného stavu
prováděných prací.
– Příjemce dotace (příspěvku) je povinen požádat zástupce OPP MMB o provedení
průběžné kontrolní prohlídky. Dále je povinen požádat o provedení závěrečné kontrolní
prohlídky realizovaných prací, na které byla poskytnuta dotace (příspěvek) tak, aby tato
kontrola proběhla před předložením vyúčtování.
– V případě snížení skutečných nákladů obnovy kulturní památky oproti nákladům
předpokládaným v žádosti o více než 15 % bude dotace (příspěvek) krácena o každé
další procento překračující 15 %.
– V případě, že příjemce dotace (příspěvku) je plátcem DPH, není oprávněn hradit
z dotace (příspěvku) DPH.
– Součástí řádného vyúčtování je položkový rozpočet nákladů vypracovaný
a potvrzený dodavatelem provedených prací. U restaurátorských prací je rozpočet
vypracován a potvrzen provádějícím restaurátorem s oprávněním (případně povolením)
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Pravidla část A i část B/2 byla schválená na schůzi RMB č. R6/075 konané dne
29. 8. 2012 a nabývají účinnosti dnem1. 9. 2012.
Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší pravidla doposud platná, schválená Radou města
Brna na schůzi č. R6/040 konané dne 5. 10. 2011. 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.10.2013 14:57
  • Datum poslední aktualizace: 14.10.2013 14:57
  • Odpovědný útvar: Odbor památkové péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design