Česky CZEnglish EN

Registrace historických a sportovních vozidel 

Registraci historických a sportovních vozidel upravuje vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006, o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

Dnem 1.7.2006 byla nově zavedena a upřesněna působnost vybraných obecních úřadů s rozšířenou působností v sídle kraje coby orgánů státní správy pro činnost registrace výše uvedených vozidel. Pro Jihomoravský kraj (okresy Blansko, Vyškov, Břeclav, Znojmo, Brno-venkov, Brno-město, Hodonín) – Magistrát města Brna.

    

Registrace historického vozidla – vybraná ustanovení vyhlášky č. 355/2006 Sb.

§ 2 Registrace historického vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel jen historické vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Historické vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá:

a) vyplněnou žádost o provedení testování historického vozidla, s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a protokolem o kladném testování klubovou a krajskou testovací komisí,

b) barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany,

Poznámka: u motocyklů s postranním vozíkem se předkládají barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, s pravo-zadním  a levo-předním pohledem (jako u automobilů).

c) původní registrační doklady, pokud k vozidlu existují, nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, jen byl-li vydán,

d) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

e) doklad totožnosti,

f) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla občanem České republiky,

g) údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem historického vozidla,

h) souhlas vlastníka historického vozidla k jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

(4) Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá přihlášku do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická vozidla, kterou zapíše při výdeji do všech průkazů historického vozidla a současně k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla.

(5) Hodlá-li vlastník nebo provozovatel historického vozidla provozovat další historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historické vozidlo, předkládá k přihlášce o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2. 

  

Registrace sportovního vozidla – vybraná ustanovení vyhlášky č. 355/2006 Sb.

§3 Registrace sportovního vozidla

(1) Místně příslušný úřad zapíše do registru historických a sportovních vozidel sportovní  vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru vozidel jiného státu.

(2) Sportovní vozidlo se zaregistruje na základě přihlášky k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel předložené jeho provozovatelem, který k přihlášce dále předkládá:

a) protokol o provedené kontrole technického stavu sportovního vozidla ve stanici technické kontroly, jehož součástí je i evidenční kontrola vozidla,

b) průkaz sportovního automobilu  nebo průkaz sportovního motocyklu (dále jen „průkaz sportovního vozidla"),

c) technický průkaz vozidla, byl-li již dříve vydán,

d) původní zahraniční registrační doklady nebo doklad o jeho vyřazení z registru vozidel jiného státu, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu,

e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

f) doklad totožnosti,

g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel sportovního vozidla občanem České republiky,

h) údaje o vlastníkovi sportovního vozidla nebo údaje o provozovateli sportovního vozidla, není-li vlastník součastně provozovatelem sportovního  vozidla, podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona,

i) souhlas vlastníka sportovního vozidla k jeho registraci, je-li odlišný od jeho provozovatele.

    

Další doklady předkládané k přihlášce k registraci historického nebo sportovního vozidla v registru historických a sportovních vozidel

Vlastník vozidla:

Fyzická osoba:

- občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince povolení k pobytu, udělení azylu),

- jde-li o podnikatele, živnostenský list, koncesní listina osvědčení k výkonu činností, rozhodnutí o registraci apod., vždy v originálu nebo ověřené kopii.

Právnická osoba:

- zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.

- zástupce právnické osoby není-li jmenován přímo ve výpisu z OR, předloží plnou moc od statutárního orgánu a vlastní občanský průkaz.

Provozovatel vozidla (když je odlišný od vlastníka):

- plnou moc a souhlas vlastníka k provedení úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu),

- ostatní stejně jako vlastník.

 

Užitečné informace

Interaktivní formulář "Žádost o provedení testování historického vozidla"  

Tiskopis „Žádost o provedení testování historického vozidla", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č.41 je k vyzvednutí na MMB ODSČ, v klubech historických vozidel nebo u členů krajské testovací komise.

Interaktivní formulář "Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel"  

Tiskopis „Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č.42 je k vyzvednutí na MMB ODSČ, v klubech historických vozidel nebo u členů krajské testovací komise.

 Interaktivní formulář "Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel" ( 300.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Tiskopis „Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel", formát A3 – čtyřstránkový (dvoulistový) – skl. č.43 je k vyzvednutí na MMB ODSČ.

  

Tiskopis "Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel",platný do 30. 6.2016 - skl. č. 38 (formát RTF [26kB]),

Pro více informací doporučujeme před registrací kontaktovat pracovníky registračního místa.

Všem žadatelům o úkony spojené s registrací  HV a SV  doporučujeme telefonické objednání.

Základním předpokladem úspěšné registrace HV je kladný výsledek testování HV.

Testování HV krajskou testovací komisí (KTK)

Krajská testovací komise je jmenována právnickou osobou ve všech krajích České republiky.

Krajská testovací komise  – Jihomoravský kraj

02 – předseda KTK  Václav Baláč,
Gruzínská 3, 625 00 Brno
Telefon: 604 535 564, 547 352 433
E-mail:  vaclav.balac@centrum.cz

Správní poplatky při nové (první) registraci HV a SV (Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

  • motocykl do 50 ccm   300,- Kč
  • motocykl nad 50 ccm včetně motocyklu s postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popř. motorové čtyřkolky   500,- Kč
  • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly   800,- Kč
  • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně  500,- Kč
  • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti   700,- Kč

Žadatel uhradí správní poplatek v hotovosti, případně bezhotovostně kreditní kartou na pokladnách ODSČ Magistrátu města Brna.

Registrační  místo pro registraci HV a SV – Jihomoravský kraj:

Magistrát města Brna
Odbor dopravněsprávních činností
Kounicova 67 
601 67 Brno

Ing. Josef Janečka   tel.:  542 174 247  e-mail:  janecka.josef@brno.cz
Mgr., Bc. Vladimír Holásek  tel.:  542 174 023  e-mail:  holasek.vladimir@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.01.2019 09:11
  • Datum poslední aktualizace: 26.06.2017 12:02
  • Odpovědný útvar: Odbor dopravněsprávních činností Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design