Zvláštní označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b

Zvláštní označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b

Popis

  • Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusejí v jednotlivých případech, v nichž to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání.

  • Místní příslušnost pro vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je dána místem trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele.

  • Žádost může podat: fyzická osoba vykonávající domácí zdravotní péči nebo právnická osoba vykonávající domácí zdravotní péči.


Co je nutné doložit

Žadatel musí doložit: v případě fyzické osoby – průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem a rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem. V případě právnické osoby – výpis z obchodního rejstříku, rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem a seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení O 5b, včetně potvrzení, že se jedná o zaměstnance vykonávající domácí zdravotní péči.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

O zvláštní označení vozidla poskytovatele zdravotní péče lze požádat pouze osobně na Magistrátu města Brna, Odboru zdraví, a to v úředních hodinách.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb.