Petice

Popis

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Petici může podat:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • skupina fyzických osob
 • fakultativně petiční výbor
 • právnická osoba, je-li to v souladu s cíli její činnosti

Formální náležitosti petice:

 • písemná forma, originál nebo úředně ověřená kopie
 • uvedení jména, příjmení a bydliště všech osob, které petici podávají, určení kontaktní osoby
 • podává-li petici petiční výbor – uvedení jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru, určení zástupce petičního výboru

Označení podpisových archů:

 • název petice, text petice (je-li text petice delší, postačí název petice)
 • uvedení jména, příjmení a bydliště podatele petice, zástupce občanů nebo zástupce petičního výboru
 • občané podporující petici uvádí jméno, příjmení, bydliště a podpis

Shromažďování podpisů pod petici na místech přístupných veřejnosti:

Vzor k sestavení petice

Elektronické petice:

e-Petice – přes nástroj Ministerstva vnitra České republiky


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Petice se podávají písemně:

 • osobně prostřednictvím podatelny nebo na oddělení stížností
 • poštou na adresu Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
 • prostřednictvím datové schránky a7kbrrn (e-Petice, v případě listinné petice je nezbytná konverze petice z listinné do elektronické podoby s ověřovací doložkou)

Správní orgán posoudí obsah petice a do 30 dnů písemně odpoví podateli petice.


Legislativa

Listina základních práv a svobod, čl. 18

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 16 odst. 2 písm. f) a g)

Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic