Oznámení o konání shromáždění

Popis

Ke shromážděním náležejí i pouliční průvody a manifestace, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti s výjimkou:

 • shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům,
 • shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání,
 • shromáždění konaných v obydlích,
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

Shromáždění nelze konat v blízkosti budov Parlamentu ČR a v okruhu 100 m od budov Ústavního soudu nebo od míst, kde Ústavní soud jedná.

Za shromáždění ve smyslu uvedeného zákona se nepovažují:

 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy,
 • shromáždění související s poskytováním služeb,
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (např. kulturní, sportovní akce).

Shromáždění může být zakázáno, jestliže

 • by účel shromáždění směřoval k výzvě:
  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
  • jinak porušovat ústavu a zákony;
 • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví;
 • na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání  a stanovení podmínek by bylo zjevně neúčelné;
 • má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž se tím zmaří oznámený účel shromáždění.

Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

Úřad může v nezbytných případech pro účely ochrany veřejného pořádku nebo práv a svobod jiných rozhodnutím stanovit podmínky konání shromáždění.


Co je nutné doložit

Oznámení musí obsahovat:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení,
 • předpokládaný počet účastníků shromáždění,
 • opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení,
 • má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen „adresa místa pobytu“), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob,
 • má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Konání shromáždění oznámí svolavatel písemně nebo osobně alespoň 5 dnů před konáním shromáždění.

Pokud shromáždění (např. průvod) přesahuje hranice územního obvodu městské části, oznámení se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Správnímu oddělení.

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

        pátek        8.00–13.00

 • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Pokud shromáždění nepřesahuje hranice územního obvodu městské části, oznámení se podává příslušnému úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat.

K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno