Podatelna MMB

Agenda

Magistrát města Brna zveřejňuje informace dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

  • Poštovní adresa

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67  Brno

  • Identifikátor datové schránky

a7kbrrn

  • Podatelna Magistrátu města Brna

Slouží k příjmu a podávání dokumentů – je společná pro všechna pracoviště Magistrátu města Brna

  • Adresa podatelny

Malinovského nám. 3 (přízemí, dveře č. 15)
601 67  Brno

  • Dislokované pracoviště podatelny

Dominikánském nám. 1 (přízemí)
601 67 Brno

  • Přijímání dokumentů na datových nosičích

Elektronická podání na datových nosičích (CD-R, CD-RW, popř. DVD-R, DVD-RW médiích, USB flash discích) lze přímo předávat na podatelně MMB, Malinovského nám. 3, Brno, v rámci uvedených úředních hodin.

  • Elektronická adresa podatelny

Elektronická adresa podatelny, která je určena pro příjem datových zpráv doručovaných statutárnímu městu Brno a Magistrátu města Brna, je posta@brno.cz.

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 8 MB.

  • Datové formáty dokumentů obsažené v datové zprávě

Přípustnými formáty datové zprávy jsou:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)*
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Uvedené formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

Formát uvedený pod písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

  • Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci (dále jen "škodlivý kód"), datová zpráva není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslán informativní e-mail se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

  • Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém MMB přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MMB přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.