Žádost o povolení splátek nebo posečkání s placením pokut uložených odbory MMB a MP Brno

Popis

Občan může požádat o povolení splátek nebo o posečkání s placením pokuty dle ust. § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to: pokud by neprodlená úhrada pro něho znamenala vážnou újmu, pokud by byla ohrožena jeho výživa nebo osoby na jeho výživu odkázané, pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku jeho podnikání, pokud není možné vybrat pokutu najednou nebo pokud lze očekávat částečný nebo úplný zánik povinnosti pokutu uhradit (text krácen, doslovné znění v § 156 daňového řádu).

Žádost je vhodné podat co nejdříve po uložení pokuty.

Žádost lze podat osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce na základě plné moci.

O žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od jejího podání.


Co je nutné doložit

Žádost o povolení splátek nebo posečkání, průkaz totožnosti při osobním jednání, zástupce originál nebo ověřenou kopii plné moci, kopii rozhodnutí o uložení pokuty, kopie dokladů odůvodňujících žádost.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost lze podat písemně, a to:
osobně prostřednictvím podatelny MMB
    Úřední hodiny:
        pondělí 8.00–17.00
        úterý 8.00–14.00
        středa 8.00–17.00
        čtvrtek 8.00–14.00
        pátek 8.00–13.00

poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského nám. 3, 
 601 67 Brno

elektronicky do datové schránky statutárního města Brna: a7kbrnn, nebo na elektronickou podatelnu posta@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem

Žádost lze podat též ústně do protokolu na oddělení exekucí ORF MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno (nejlépe po tel. domluvě na tel. č. 542 173 005, 542 173 042, 542 173 044, 542 173 185, 542 173 050).
    Úřední hodiny:
        pondělí 8.00–17.00
        středa 8.00–17.00
        pátek 8.00–12.00
 


Poplatky

Podání žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč. Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně MMB, a to v hotovosti nebo platební kartou, případně poštovní poukázkou nebo převodem z účtu podle platebních pokynů oddělení exekucí ORF MMB.


Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o povolení splátek nebo posečkání lze podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí k ORF MMB.
Proti výzvě k zaplacení správního poplatku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k ORF MMB.


Výše plnění

Doba splátek či posečkání nesmí být delší, než je lhůta pro placení pokuty stanovená zákonem.


Legislativa

  • § 156 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
     

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno