Stížnost

Popis

Stížnost vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se zejména osobních zájmů podatele stížnosti. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a případně co se navrhuje. Pro posouzení, zda se jedná o stížnost, je rozhodující obsah podání, nikoliv jeho označení.

Za stížnost se nepovažují např. řádné či mimořádné opravné prostředky (odvolání), návrhy na zahájení řízení, námitky proti jednotlivým úkonům či opatřením, podněty v rámci ochrany před nečinností, podněty k provedení dozoru nebo kontroly apod.

Stížnost může podat:

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  • právnická osoba

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Stížnosti se podávají písemně nebo ústně do záznamu. Formulář ani forma stížnosti nejsou zákonem stanoveny.

Stížnost lze podat: 

Stěžovatel je v zákonné lhůtě o způsobu vyřízení stížnosti písemně informován.


Legislativa

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 175

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 16 odst. 2 písm. f) a g)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, § 16a

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, § 261

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, § 17g

Pravidla pro přijímání, evidování a vyřizování stížností