Referát sociální kurátoři I

Agenda

  • Poskytuje sociální pomoc a poradenství občanům ČR i občanům ostatních zemí bez trvalého bydliště na území města, lidem ohroženým sociálním vyloučením.
  • Spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní či ochranné výchovy, s Vězeňskou službou ČR a dalšími institucemi, jako je Úřad práce ČR, a plní úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi.
  • Realizuje sociální depistáž, krizovou pomoc a kontinuální práci s lidmi se zkušeností s uvězněním ( resocializační působení ve fázi výkonu trestu a po výkonu trestu).