Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu města Brna pro stavební záměry na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a ochranných pásmech

Popis

Žádost o závazné stanovisko OPP MMB může podat vlastník (u kulturní památky) nebo správce či uživatel nemovitosti. 


Co je nutné doložit

  • Písemnou žádost obsahující popis prací, řádné identifikační údaje žadatele (popř. i jeho zástupce) dle § 37 správního řádu a řádný podpis.
  • Doklad o právním vztahu žadatele k nemovitosti, na níž mají být práce realizovány (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu apod.).
  • Řádnou plnou moc dle správního řádu (u generální plné moci musí být podpis zmocnitele úředně ověřen).
  • 2x řádnou projektovou dokumentaci prací.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost lze podat osobně na podatelně MMB, poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s ověřeným elektronickým podpisem.

Závazné stanovisko se vydává ve lhůtách stanovených správním řádem.
 


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

  • Proti závaznému stanovisku, které bylo vydáno formou rozhodnutí, se lze odvolat přímo ke Krajskému úřadu JmK.
  • Proti závaznému stanovisku, které bylo vydáno jako podklad pro rozhodnutí jiného úřadu (např. stavebního úřadu), se lze odvolat pouze prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí tohoto úřadu ve věci samé.

Sankce

Za provedení prací bez závazného stanoviska lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.


Legislativa

  • § 14 a § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  • § 37, § 67 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • § 4, § 76, § 103 a § 192 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno