Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Brna k řízením a postupům stavebních úřadů podle stavebního zákona

Popis

Ve věci bude jednat právnická nebo fyzická osoba, která je budoucím žadatelem o vydání příslušného rozhodnutí nebo jiného úkonu stavebního úřadu.

Žádosti a vaše případné dotazy budou vyřizovat pracovníci Odboru územního plánování a rozvoje:

Ing. arch. Květoslava Nováková – tel. 542 174 103, dveře č. 453,

Ing. Markéta Lepltová – tel. 542 174 076, dveře č. 455,

Ing. arch. Jana Medková – tel. 542 174 075, dveře č. 455,

Bc. Lucie Žáková – tel. 542 174 074, dveře č. 455,

administrativa: Bc. Barbora Hegerová – tel. 542 174 122, dveře č. 454.


Co je nutné doložit

Podoba žádosti o koordinované stanovisko není formálně stanovena žádným obecně závazným předpisem. Žádost musí splňovat obecné náležitosti podání dle § 37 správního řádu.

Z důvodu jednoznačnosti žádosti potřebné pro urychlení jejího vyřízení je vhodné použít tento formulář.

Součástí žádosti musí být také projektová dokumentace předepsaná pro předmětný druh řízení.

Podoba této dokumentace je stanovena:

  • vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny

pondělí     8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek      8.00–14.00

       pátek        8.00–13.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

  • Koordinované závazné stanovisko – respektive dílčí závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů – lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.
  • Samostatně lze tato stanoviska zrušit přezkumem ze strany nadřízeného orgánu.

Legislativa

  • § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Nemusí. V případě zájmu lze podat žádost o vydání závazného stanoviska na jednotlivé odbory samostatně.