Kdo je poplatník

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, a to ve výši odpovídající poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:

  • datum právních účinků zápisu do Katastru nemovitostí, nebo
  • datum, od kterého není v nemovitosti přihlášena žádná fyzická osoba.

Pokud nastala rozhodná skutečnost před 1. 1. 2013, je datum vzniku poplatkové povinnosti 1. 1. 2013.

Za přihlášení fyzické osoby se považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu či žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Uvedené skutečnosti se vztahují na všechny cizince (tj. i na občany Ukrajiny).

JEDNA OSOBA MŮŽE BÝT ZPOPLATNĚNA JAK Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ, TAK Z TITULU VLASTNICTVÍ SOUČASNĚ.

OSOBA OSVOBOZENÁ OD POPLATKU Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ NENÍ OSVOBOZENA Z TITULU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI PODLÉHAJÍCÍ ZPOPLATNĚNÍ.

NĚKTEŘÍ POPLATNÍCI MAJÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOST – ZDE.

NĚKTEŘÍ POPLATNÍCI JSOU OD POPLATKU OSVOBOZENI – ZDE.