Kdo musí plnit ohlašovací povinnost

Kdo musí plnit ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě do konce splatnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od poplatku, případně sloužící k identifikaci platby

= povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek změnu poplatkové povinnosti nebo nároku na osvobození od poplatku

Využijte možnosti vyplnění ohlašovacích formulářů na městském e-shopu: www.brnoid.cz

Kdo musí plnit ohlašovací povinnost

a) cizinci, kteří jsou poplatníky (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

Uvedené skutečnosti se vztahují na všechny cizince (tj. i na občany Ukrajiny).

b) vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

c) osoby, které jsou osvobozeny (za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo za osoby omezené ve svéprávnosti jedná zákonný zástupce nebo opatrovník). Ohlašovací povinnost plní každý rok

  • třetí a další v pořadí narozené dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,
  • fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,
  • fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
  • fyzické osoby, které jsou současně poplatníky poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště (osvobození v Brně se vztahuje pouze na poplatkovou povinnost z důvodu přihlášení k pobytu v Brně a pouze tehdy, když v jiné obci, kde má tato osoba bydliště, je zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a tento poplatek osoba platí; podmínky pro osvobození prokazatelně dokládá poplatník, který si nárokuje osvobození, tzn. dokládá bydliště v jiné obci a zaplacení poplatku za odkládání komunálního odpadu v této obci; osvobození se netýká poplatkové povinnosti z důvodu vlastnictví zpoplatněné nemovitosti ve městě Brně),
  • fyzické osoby, které jsou na základě zákona omezeny na osobní svobodě, s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení. Osvobození v Brně se vztahuje pouze na poplatkovou povinnost z důvodu přihlášení k pobytu v Brně a netýká se poplatkové povinnosti z důvodu vlastnictví zpoplatněné nemovitosti ve městě Brně. Podmínky pro osvobození prokazatelně dokládá poplatník, který si nárokuje osvobození, tzn. dokládá omezení na osobní svobodě v konkrétním zařízení včetně předpokládaného data propuštění).

Společná ustanovení

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou (do splatnosti), nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká (nelze však těmto poplatníkům uložit pokutu za nesplnění své povinnosti);

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta dle ust. § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p.

Za osoby nezletilé, které nenabyly plné svéprávnosti, nebo za osoby omezené ve svéprávnosti jedná zákonný zástupce nebo opatrovník.

Odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku

S účinností od 1. 1. 2016 platí: V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost