Kdo je osvobozen od placení poplatku

Kdo je osvobozen od placení poplatku

Osvobozeny od poplatku jsou v roce 2024 tyto osoby:

  1. od roku 2020 dítě, které v aktuálním kalendářním roce dosáhlo nejvýše 3 let věku
  2. od roku 2020 senior, který v aktuálním kalendářním roce dosáhl věku 70 a více let 
  3. vlastník stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří jsou současně přihlášeni k pobytu ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu, od roku 2022 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří jsou současně přihlášeni k pobytu ve městě Brně),
  4. od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1. 1. 2011 i na adrese Hněvkovského 65 a Tuřanka 1554)
  5. od roku 2004 v pořadí narozené třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhne 15 let (nutno každoročně splnit ohlašovací povinnost do doby splatnosti zde)
  6. od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,
  7. od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  8. od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
  9. od roku 2022 fyzické osoby, které jsou současně poplatníky poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště (osvobození v Brně se vztahuje pouze na poplatkovou povinnost z důvodu přihlášení k pobytu v Brně a pouze tehdy, když v jiné obci, kde má tato osoba bydliště, je zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a tento poplatek osoba platí; podmínky pro osvobození prokazatelně dokládá poplatník, který si nárokuje osvobození, tzn. dokládá bydliště v jiné obci a zaplacení poplatku za odkládání komunálního odpadu v této obci; osvobození se netýká poplatkové povinnosti z důvodu vlastnictví zpoplatněné nemovitosti ve městě Brně),
  10. od roku 2022 fyzické osoby, které jsou na základě zákona omezeny na osobní svobodě, s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení (osvobození v Brně se vztahuje pouze na poplatkovou povinnost z důvodu přihlášení k pobytu v Brně a netýká se poplatkové povinnosti z důvodu vlastnictví zpoplatněné nemovitosti ve městě Brně. Podmínky pro osvobození prokazatelně dokládá poplatník, který si nárokuje osvobození, tzn. dokládá omezení na osobní svobodě v konkrétním zařízení včetně předpokládaného data propuštění).

Ověřte si zde, zda je s osvobozením spojena ohlašovací povinnost.

Nesplnění ohlašovací povinnosti v dané lhůtě má za následek zánik nároku na osvobození!

OSOBA OSVOBOZENA OD POPLATKU Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ NENÍ OSVOBOZENA Z TITULU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI PODLÉHAJÍCÍ ZPOPLATNĚNÍ.