Dopravní úřad a drážní správní úřad

Dopravní úřad a drážní správní úřad

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Agendu dopravního úřadu vyřizuje Ing. Nataša Lžičařová.                                          
 • Agendu drážního správního úřadu vyřizuje PhDr. Mgr. Miloš Freiberg.

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí výkon státní správy ve věcech městské autobusové dopravy,
 • rozhoduje o udělení licence na základě žádosti dopravce městské autobusové dopravy,
 • rozhoduje o změně, případně odebrání licence dopravci městské autobusové dopravy,
 • vydává závazné stanovisko coby dotčený úřad pro linkovou osobní dopravu,
 • schvaluje jízdní řád, případně jeho změnu na žádost dopravce městské autobusové dopravy,
 • vydává závazné stanovisko coby dotčený úřad při schválení nebo změně jízdního řádu a výlukového jízdního řádu,
 • vydává závazné stanovisko coby dotčený úřad při schválení a změně linky, zastávky, při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb ve správním obvodu,
 • vyjádření k uzavírkám komunikací, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z hlediska linkové osobní dopravy,
 • provádí státní odborný dozor ve věcech městské autobusové dopravy.

V oblasti samosprávy:

 • schvaluje smluvní přepravní podmínky a tarif, případně jejich změnu na žádost dopravce městské autobusové dopravy,
 • spolupracuje při tvorbě a schvalování smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi statutárním městem Brnem (SMB) a Dopravním podnikem města Brna (DPMB),
 • zajišťuje koordinaci Integrovaného dopravního systému veřejné přepravy osob,
 • zajišťuje přípravy a schválení mandátní smlouvy a jejich dodatků s KORDIS JmK, a.s.

Podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – na území statutárního města Brna, města Šlapanice a města Modřice pro dráhu tramvajovou a trolejbusovou: 

 • vydává úřední povolení k provozování dráhy,
 • rozhoduje o omezení provozování dráhy,
 • vydává licence k provozování drážní dopravy,
 • schvaluje jízdní řády drážní dopravy,
 • vydává a odebírá nebo zadržuje průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla,
 • rozhoduje o zrušení dráhy,
 • vykonává státní dozor ve věcech drah.

K vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla je potřeba:

 • žádost,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • doklad o dokončeném vzdělání,
 • doklad o kvalifikaci v elektrotechnice,
 • doklad o absolvování výuky odborných i teoretických znalostí,
 • doklad o výcviku v řízení a obsluze vozidla včetně výcviku odstraňování provozních poruch,
 • pro řidiče trolejbusu – doklad o způsobilosti k řízení vozidel skupiny D,
 • pro řidiče tramvají – doklad o znalosti zákona č. 361/200Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč.