Zřízení nového válečného hrobu (pietního místa)

Zřízení nového válečného hrobu (pietního místa)

Popis

V případě požadavku na zřízení nového válečného hrobu (dle definice v zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech) podává žadatel žádost zpracovanou volnou formou nebo s využitím formuláře.

Více informací najdete na webu MO.

Vzor žádosti s předvyplněnými údaji pro město Brno.

Odbor obrany MMB potvrdí skutečnosti týkající se evidence válečného hrobu a vlastnických práv a žádost s vyjádřením zašle na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče.

Krajský úřad JMK se k žádosti vyjádří a zašle ji Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti, je rozhodnutí vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.


Co je nutné doložit

 • Vyplněnou Žádost o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa).
 • Přílohy k žádosti:
  • kopie projektové dokumentace
  • fotografie předpokládaného místa umístění válečného hrobu (pietního místa)
  • kopie katastrální mapy doplněná orientačními zákresy
  • povolení nebo vyjádření příslušného správního úřadu, vyžaduje-li se podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být válečný hrob (pietní místo) zřízen

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

O zřízení nového válečného hrobu (pietního místa) lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), v jejímž katastru se válečný hrob (pietní místo) má nacházet.

V Brně lze požádat na Magistrátu města Brna, Odbor obrany, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00 – 17.00

středa                  8.00 – 17.00

pátek                   8.00 – 12.00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonická nebo e-mailová domluva.

Žádost je možné podat korespondenční cestou.


Poplatky

Podání Žádosti o souhlas se zřízením nového válečného hrobu (pietního místa) není zpoplatněno.


Legislativa

§ 3, odst. 2, zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Portál veřejné správy