Změny bydliště, jména a příjmení a sídla (dříve místa podnikání)

Od účinnosti novely živnostenského zákona k 1. 8. 2010 nemá podnikatel povinnost oznamovat změny údajů, které jsou již zapsány v základních registrech (ISZR), ve veřejném rejstříku (dříve obchdní rejstřík) nebo v informačním systému evidence obyvatel (ISEO), pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců (CIS). Změny těchto údajů živnostenský úřad sám následně zapíše do živnostenského rejstříku na základě elektronické informace obdržené z příslušného informačního systému. Oznamovací povinnosti podléhá pouze změna sídla fyzické osoby (dříve místa podnikání) ve lhůtě do 15 dnů od jejího vzniku, to neplatí, oznámil-li podnikatel požadavek na automatickou změnu adresy sídla při změně adresy bydliště. V tom případě se změna provede současně se změnou bydliště.

Zkontrolovat si stav svých údajů zapsaných ve veřejné části živnostenského rejstříku můžete na běžně dostupné webové stránce www.rzp.cz.

K oznámení změny sídla lze využít tzv. změnový list, který je k dispozici např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde v části Živnostenské podnikání - Jednotný registrační formulář najdete Změnový list.

Sídlo musí být na existující adrese zapsané v RÚIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí). Sídlo na neexistující adrese živnostenský úřad nezapíše do živnostenského rejstříku.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete zaslat poštou, využitím DS, elektronicky emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo osobně změnu oznámíte u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Protože změna sídla podléhá úhradě správního poplatku částkou 100 Kč, osobní návštěvou některého živnostenského úřadu vyřízení celé záležitosti urychlíte.