Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Popis

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále „OÚPR MMB“) vydává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona k jednotlivým řízením stavebních úřadů na území města Brna. Tato závazná stanoviska mohou být i součástí koordinovaného závazného stanoviska MMB, v němž jsou soustředěna a koordinována stanoviska a závazná stanoviska a vyjádření ostatních dotčených orgánů v rámci MMB.

Kontakty na referenty vyřizující uvedenou agendu najdete v tomto souboru.


Co je nutné doložit

Je potřeba podat žádost o vydání závazného stanoviska. Pro žádost nejsou předepsány žádné formuláře. Žádost musí splňovat náležitosti podání dle § 37 správního řádu.

Lze využít doporučený formulář.

 

Součástí žádosti dále musí být: dokumentace odpovídající příslušnému správnímu řízení či postupu dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.).

 

Součástí dokumentace musí být také popis a obsahově vypovídající údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

       pátek        8.00–13.00

  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Opravné prostředky

  • Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely předmětného řízení, lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

  • Rovněž lze požádat o změnu či zrušení závazného stanoviska v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán OÚPR MMB – tzn. KrÚ JMK.

Legislativa

  • § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Závazné stanovisko by mělo být doloženo před zahájením řízení nebo postupu stavebního úřadu, neboť dle právní úpravy jsou závazná stanoviska přílohou žádosti o zahájení správního řízení nebo postupu stavebního úřadu.

Tyto situace jsou popsány v tomto souboru.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno