Zápis změny ostatních údajů v registru silničních vozidel

Popis

A.

- změna trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla firmy

- změna příjmení, názvu firmy

- stěhování v rámci registračního místa Brno-město nebo z jiného registračního místa již registrovaného vozidla

- změna barvy

- prodloužení platnosti ORV – u cizinců dle povoleného pobytu v ČR

- úřední oprava nesprávně zapsaných údajů v dokladech vozidla

B.

- ukončení vyřazení vozidla 

- zápis montáže nebo demontáže spojovacího zařízení

- zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.

- výměna karoserie

- výměna motoru

- obnova VIN náhradní technologií – koroze, nečitelné nebo neúplné VIN, po výměně karoserie

- přidělení úředního čísla karoserie, podvozku, rámu

- přestavba vozidla

- zápis ADR

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

- Platný doklad totožnosti žadatele
- Osvědčení o registraci vozidla, část II. (technický průkaz vozidla)
- Osvědčení o registraci vozidla, část I. – ORV (OTP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu na pozemních komunikacích
- Další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
- Zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc

Vlastník (provozovatel) vozidla:

Fyzická osoba:

  • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele.
  • Jde-li o podnikatele, pak je potřeba živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Právnická osoba:

  • Platný výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
  • Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu.
  • Platný doklad totožnosti

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna, Odboru dopravněsprávních činností, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

Objednat se lze i elektronicky – A: A1

                                                   B: A3


Poplatky

Jsou řešeny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položkou 26 a 27.

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 11 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání

Kontakty